Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Carina Ödebrink (S): Utbildning är utvecklingskraft

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I ett demokratiskt och starkt samhälle är den akademiska friheten en viktig beståndsdel, skriver Carina Ödebrink (S).

Bild: Jasmin de Freitas

Annons

DEBATT. Kunskap och utbildning är viktigt för varje enskild individ för att utvecklas och förverkliga sina drömmar, men är också betydelsefullt för hela samhället. Utbildning av hög kvalitet från förskola till universitet tillsammans med forskning och innovation är helt avgörande för vår konkurrenskraft nu och i framtiden.

Riksdagen fattade för ett par veckor sedan beslut om en ny forskningsproposition för åren 2021-2024. Den omfattar frågor om forskning, innovation och högre utbildning. De övergripande samhällsutmaningarna som propositionen riktar in sig på är klimat, miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle.

Annons

Det är en offensiv proposition. Under den kommande fyraårsperioden satsas närmre 14 miljarder kronor på forskning. För Jönköpings University innebär detta drygt 8 miljoner kronor som kan användas till att anställa fler forskare och finansiera forskningsinfrastruktur. Vidare ändras också Högskolelagen för att tydliggöra högskolornas ansvar för samverkan, internationalisering och livslångt lärande – något som bland annat ligger helt i linje med verksamheten och strategin hos vår regionala högskola, JU.

Annons

I ett demokratiskt och starkt samhälle är den akademiska friheten en viktig beståndsdel. Forskningens frihet är i dag reglerad i såväl grundlagen som i högskolelagen. Till skillnad från flera andra länder finns det dock ingen principbestämmelse i Sverige som gäller generellt för universitets och högskolors verksamhet. Riksdagen har därför beslutat att ett skydd för den akademiska friheten behöver fastställas i lag.

I tider när högernationalistiska och auktoritära krafter vinner terräng, demokratin ifrågasätts och länder tar steg i odemokratisk riktning är det mycket viktigt att motverka denna trend och prioritera arbetet med demokratiska värderingar och medborgarnas delaktighet.

En jämn könsfördelning vid val av utbildning och att kvinnor och män har samma möjligheter att göra karriär inom universitet och högskolor är viktigt för en framstående forskningsnation och är därför prioriterad av regeringen. Även om jämställdheten tagit kliv framåt finns mer att göra, exempelvis när det gäller tillsättning av ledande befattningar och fördelning av forskningsmedel.

Annons

Det går en tydlig politisk skiljelinje när det gäller synen på utbildning, forskning och innovation. För Socialdemokraterna är det viktigt att högskolor och universitet finns i hela landet för att klara den regionala kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet men också att forskning och innovation skapas och finns tillgänglig för Sveriges samlade förmåga att konkurrera och utvecklas.

Annons

Mot detta står moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater som med sina budgetförslag skulle innebära kraftiga försämringar för högskolor och nya universitet och möjligheten till kompetensförsörjning av sjuksköterskor, pedagoger med mera. En ny högerallians som vill avskaffa jämställdhetspolitiska mål eller inte vill se att lagstiftning är ett verktyg för att nå ökad jämställdhet.

Det är inte så vi ska möta framtiden. Den ska vi i stället möta med stark grundforskning, bättre arbetsvillkor och ökad jämställdhet inom akademin. Så skapas utvecklingskraft i hela landet!

Carina Ödebrink (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings läns valkrets

Annons

Annons

Till toppen av sidan