Annons

Annons

Annons

Annons

Max Eskilsson

ledare borgerligMax möter

Max Eskilsson
Weidman (MP): ”Trängselavgifter kan bli alternativ i Jönköping”

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

”Sett ur ett näringslivsperspektiv har flygplatsen marginell betydelse. Däremot är flygplatsens läge attraktivt”, säger Mats Weidman (MP).

Bild: Pär Grännö

Annons

INTERVJU. Under våren träffar JP:s politiske redaktör Max Eskilsson företrädare för politiska partierna som finns representerade i Jönköpings kommunfullmäktige. Mats Weidman är förstanamn på Miljöpartiets kommunlista.

Vad är miljöpartistisk ideologi för dig?

– Det handlar om Miljöpartiets tre solidariteter: med djur, natur och det ekologiska systemet. Med kommande generationer. Beslut vi tar i dag är avgörande. De kan antingen vara förödande eller leda till att vi lyckas förbättra förutsättningarna. 

– Vi har den här resursen för liv, planeten Tellus, vilken är makalöst generös. Vi måste vårda den, i stället för att utarma den som vi gör nu. Respektera de planetära gränserna. Då behöver vi hjälpas åt, bland annat behöver vi teknisk utveckling för att kunna ställa om samhället utan att tappa livskvalitet.

Var ligger ansvaret för att denna förändring ska bli verklighet, hos individerna eller det offentliga?

Annons

– Det är ett delat ansvar. En stor del ligger självfallet på internationell politisk nivå, Parisavtalet exempelvis. Men en stor del av problemet ligger också i vår privata konsumtion. 

Annons

– Om alla skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva 4 jordklot. Då blir det politikens ansvar att skapa ramverk för en hållbar konsumtion. Samtidigt landar det också mycket på stora företag och branscher att ställa om, vilket vi också nu ser hända, ibland utan politiska beslut.

Varför ska inte staten ta det ekonomiska ansvaret? Några kommunala intressen för flygplatsverksamhet kan jag inte se

Hur kommer miljöpartistisk ideologi till uttryck på kommunal nivå?

– Det finns väldigt mycket man skulle kunna ta upp, som skyddet av Vättern som dricksvattentäkt och att arbeta för ökad social rättvisa. En fråga som är både konkret och principiell: Jönköping Airport. Flygplatsen ägs i dag till hälften av regionen, till hälften av Jönköpings kommun. När beslutet om att sälja hälften till regionen togs i fullmäktige, valde vi att inte delta i beslutet.

– Vi vill i stället att flygplatsen ska läggas ner. Det rimmar illa med kommunens hållbarhetsmål att driva den vidare. Ekonomiskt har den varje år gått med förlust. Senaste året 25 miljoner.

Kan flygplatsen ha en samhällsviktig funktion?

– Visst går det att argumentera för det. Å andra sidan: När staten tog sin hand från den för 10 år sedan sa man att det inte fanns statliga intressen i den. Då tog kommunen över ansvaret. Nu signaleras att det finns starka statliga intressen, som beredskaps- och karantänflygplats.

– Om sådana behov nu finns: Varför ska inte staten ta det ekonomiska ansvaret? Några kommunala intressen för flygplatsverksamhet kan jag inte se.

För att vidga frågan, är det bra i sig att det finns en flygplats i Jönköping?

Annons

Annons

– Tveksamt. Så länge flyget är en klimatbov har den ingen framtid, men Jönköpings läge är bra på många sätt. Men sett ur ett näringslivsperspektiv har flygplatsen marginell betydelse. Däremot är flygplatsens läge attraktivt. Som mark betraktat.

– Flygplatsens mark skulle kunna säljas. Då kan man på samma gång få loss 600 miljoner kronor till kommunen i stället för att täcka förluster och därutöver få till en bra utbyggnad som på riktigt gynnar det lokala näringslivet.

Weidman (MP).

Bild: Pär Grännö

Vad finns det fler för exempel på miljöpolitiska åtgärder du vill framhålla?

– Mycket av det som kommuner ägnar sig åt går att koppla till miljö, solidaritet och hållbarhet. Jönköpings kommun upphandlar för miljardbelopp varje år. Därigenom driver vi på utvecklingen och ställer miljömässiga och sociala krav snart sagt i alla upphandlingar.

– Kommunen driver projekt för restaureringar av vattendrag, att ta bort vattenhinder som ökar populationen av fisk och biologisk mångfald. Vi driver på för att restaurera våtmarker, både för att det ökar antalet växter och djur och för att det binder växthusgaser. Dessutom blir det mindre risk för översvämningar och torka.

Inför valet 2018 ville ni att en totalöversyn av kollektivtrafiken skulle göras i Jönköping, levde kommunen upp till detta?

– Nej. Kollektivtrafiken är ett område där jag är väldigt besviken. Regionen är huvudman för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun. Precis innan valet 2018 tecknade kommunen ett nytt intentionsavtal med regionen. Det gjorde man mycket på grund av att man fick kritik för att kollektivtrafiken inte hade utvecklats i den takt man hade hoppats på, och för att det gamla intentionsavtalet från 2010 inte följts.

Annons

Annons

– Det gamla avtalet från 2010 behövde absolut göras om. Men i stället för att utvärdera och se vad det var som inte fungerat i det gamla skrev man ett nytt i en hast. Ungefär i samma anda som det gamla.

– När kommunen nu har planer på att växa till 200 000 invånare kan inte kollektivtrafiken se ut så här. Bussar ska inte fastna i bilköer. Människor måste kunna förflytta sig på ett tidseffektivt och hållbart sätt. Det behövs fler stomlinjer och effektiviteten behöver förbättras.

– Inte minst är det viktigt att börja förbereda för spårvagn. Sedan 15 års tid har det stått klart att det skulle fungera, rent infrastrukturmässigt.

– Nyligen lyssnade jag på en företrädare från Göteborg, en stad som växt mycket, i hög takt. Hon betonade effektiv kollektivtrafik och vikten av att bygga säkra cykelvägar med god prestanda som de viktigaste komponenterna i stadsplaneringen. Vi måste komma bort från trängseln, både för restidens och miljöns skull.

Weidman (MP).

Bild: Pär Grännö

När Göteborg och trängsel nämns på samma gång går tankarna lätt till...trängselskatt?

– Till att börja med är Göteborg betydligt större än Jönköping, det är en annan nivå på trafiken. Samtidigt: Växlar vi inte upp nu, då kan trängselavgifterna bli ett alternativ här också. Men kan vi få fler människor att gå, cykla och åka kollektivt då kanske det inte behövs.

– Det handlar också om tågtrafiken. Västra sidan till exempel, det går ett spår där, som vi kan utnyttja mer. Det behövs någon mer mötesplats så tåg kan mötas.

Annons

Sedan har C varit svaga i värnandet av jordbruksmark.

Hur trivs ni i koalitionen?

– Totalt sett har det fungerat jättebra. Framför allt inom nämnder och styrelser. Bra samsyn och samtalsklimat. Däremot har vissa andra saker varit lite svårare. Som att verkligen se till att vissa, viktiga saker blir av.

Annons

– Jag tänker här på koldioxidbudgeten som fick vänta på sin uppstart väldigt långt in i mandatperioden. Ännu är den inte presenterad, men vi miljöpartister ger oss inte. Jag kan lova att den kommer att presenteras inom en snar framtid.

Weidman (MP).

Bild: Pär Grännö

Hur fungerar samarbetet med C mer specifikt. Det är ett parti som också profilerar sig i miljöfrågor, och din egen politiska bana började inom Centerpartiet?

– I stora drag, bra. Det finns en stabilitet när man har med C att göra. Partiet har en lång tradition av att sitta vid makten och hålla hårt i pengapåsen i den här kommunen.

– Sedan har C varit svaga i värnandet av jordbruksmark. Sedan lång tid har kommunen byggt det mesta på jordbruksmark. Det protesterade vi miljöpartister mot gång på gång. Vi ville lyfta ur all jordbruksmark som var tänkt för exploatering i översiktsplanen redan 2015. Vi kom senare överens om att göra en utredning och det resulterade i överenskommelsen om jordbruksmarkens värde. Ett viktigt strategiskt beslut, som innebär att kommunen inte ska exploatera värdefull jordbruksmark.

– För att få till en bred parlamentarisk uppgörelse fick vi dock gå med på att en del jordbruksmark kommer att bebyggas inledningsvis. Områden där det redan inletts en process och där det finns någon form av avtal. Det är därför vi fortfarande ser att det byggs på jordbruksmark.

Annons

Du är besviken över resultatet i den uppgörelsen?

– Ja, jag är besviken över att vi inte fick gehör för vårt yrkande inför översiktsplanen 2016, det hade säkert kunnat rädda åtskilliga hektar jordbruksmark.

– Det är väldigt tråkigt. Men jag är stolt över att MP har fortsatte att driva frågan och att kommunen nu är först i landet med ett sådant beslut.

– Frågan har ju nu dessutom blivit mer angelägen än vad någon kunnat förutspå. Kriget i Ukraina och klimatförändringarna gör att världen har matbrist. Om vi ska öka matproduktionen och självförsörjningsgraden, behövs varenda kvadratmeter jordbruksmark.

Fakta

Miljöpartiet, Jönköpings kommun

Roll: Styr i koalition tillsammans med S, C och L
Antal mandat i dag: 4
Procent i senaste valet: 4,88

Annons

Annons

Till toppen av sidan