Annons

Annons

Annons

Annons

Max Eskilsson

ledare borgerligMax möter

Max Eskilsson
Julia Löf (V): ”Oron kvarstår, hur Tändsticksområdet påverkas”

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

”Vi ser att det finns mycket stora värden när det gäller det kulturhistoriska”, säger Julia Löf (V) om Tändsticksområdet.

Bild: Terese Karlsson

Annons

INTERVJU. Under våren träffar JP:s politiske redaktör Max Eskilsson företrädare för politiska partierna som finns representerade i Jönköpings kommunfullmäktige. Julia Löf (V) är förstanamn på Vänsterpartiets kommunlista.

Hur skulle du beskriva vänsterpartistisk ideologi?

– Vår politik vilar på tre grundpelare. Socialism, feminism och antirasism. Detta genomsyrar alla våra ställningstaganden, tillsammans med insikten om att vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle.

– För oss är det viktigt att se till vad som är bäst för de många och inte de få. Vad kan vi göra för att barn ska få en bra uppväxt? Att alla ska ha lika möjligheter, det ska inte spela någon roll vem ens föräldrar är, var man kommer ifrån eller om någon är hbtqi-person eller inte.

Ge ett exempel från er skolpolitik?

– Något vi är stolta över att ha åstadkommit är tillsättandet av skolsocionomer. Vi la fram det förslaget och det omfamnades av koalitionen. I ungas hemmiljö kan det vara tufft. Skolsocionomer innebär tryggare miljö, ett extra stöd i skolan, när livet känns svårt.

Annons

Annons

Vad mer behöver göras?

– Vi ser ju i barnbokslutet för Jönköpings kommun, att när det gäller ungas förutsättningar, en likvärdig skola, har vi misslyckats. Bristerna är stora, resultaten skiljer sig tydligt åt och i samma rapport togs det upp att det behövs kraftigt förbättrat stöd för funktionsvarierade ungdomar.

– Skolan måste bli mer jämlik. Då krävs en hög lärartäthet, i en skola som ger arbetsro åt både elever och lärare.

– Vi ser att det behövs mer resurser till skolan, framför allt en förstärkning av elevhälsan på olika sätt. Specialpedagoger är en väg exempelvis, samtidigt som vi inte lägger oss i exakta detaljerna. De här frågorna är akuta.

Det är så obegripligt cyniskt. Att vilja ta ifrån barn det, sitt språk.

Vad vill du framhålla inom miljöpolitik?

– Detta är avgörande för framtiden. Om vi inte klarar att nå en och en halv grads målet väntar ännu större konsekvenser längre fram. Vi behöver öka takten för utvidgningen av cykelnätet. Bygga mer i trä. Investera i solceller på alla lämpliga kommunala byggnader, vara ännu mer energieffektiva.

– I årsredovisningen skrev man att något av det svåraste kring miljöarbetet var att inkorporera frågorna i det interna arbetet hos kommunen. Det är tråkigt att det inte är högre prioriterat. I grunden behöver alla förvaltningar arbeta med detta, se till att perspektivet finns med i det dagliga. Vi måste göra ännu mer, det är bråttom. Koldioxidbudgeten kommer att vara bra att jobba efter, när den finns på plats.

– Sedan har koalitionen haft egna ambitioner på klimatområdet, som vi stöttar. Men vi är beredda att gå längre. De har inte tagit vara på chansen nu när det funnits en majoritet för progressiv klimatpolitik i fullmäktige.

Annons

– Till exempel behöver det underlättas ordentligt för kollektivtrafiken. Det är dags att göra mer, ställa om. Som tur är, är åtminstone inte bilhögern vid makten. Även när breda frågor om miljö- och klimat diskuteras dyker det alltid upp därifrån, bilperspektivet.

Annons

Med bilhögern syftar du på rent konkret på...?

– Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla på olika sätt profilerat sig i de frågorna. Visst är bilen viktig, när det saknas alternativ. Där det inte är tillräckligt utbyggt med kollektivtrafik och cykelväg.

– Men på många ställen finns det redan goda förutsättningar. Bilbehovet är kanske inte starkt mellan Jönköping och Bankeryd till exempel, där det går täta avgångar.

”Det är dags att göra mer, ställa om. ” Så säger Julia Löf (V).

Bild: Terese Karlsson

Så det är typen av bil som blir problemet?

– Vi ser ju också att oavsett vilket drivmedel en bil går på, tar den plats. En eller ett fåtal upptar en plats, som helt enkelt inte är effektivt jämfört med hur många som skulle rymmas i en buss.

– Därför ser vi att vissa stråk behöver renodlas. På vissa ytor är det inte lämpligt med bil. Kollektivtrafiken behöver vara snabb och pålitlig, det ska vara lätt att ta sig från punkt A till B.

Vad är då alternativet?

– Bilhögerpartierna säger sig också värna cykeln, men i en växande stad gäller det att våga prioritera. Med än större cykelfokus kan Jönköping dessutom bli en trevligare stad att vistas i.

– Vår hållning framställs negativt. Som om vi är emot bilen. Nej, det är vi inte, men någon måste värna om dem som av olika skäl inte åker bil. Vi är deras röst.

Annons

Hur ser du på integrationspolitik?

– Integration är en gemensam process. Vi tror på ett mångkulturellt samhälle. Där vi lär av varandras kulturer, vilket berikar samhället på olika sätt. Förutsättningarna är tyvärr olika i dag. Det behövs jämlika uppväxtvillkor. Ta ett sådant exempel som hur deltagandet i kultur- och föreningslivet skiljer sig mellan olika kommundelar. Det är fler aktiva på Bymarken än på Råslätt. Det finns olika sorters segration. Jag tror att det är viktigt med låga trösklar, att erbjuda avgiftsfria aktiviteter. Inte minst för unga.

Annons

– Det finns här en central skiljelinje mellan oss och partierna till höger. Det är så otroligt betydelsefullt att kunna behålla kontakten med äldre släktingar. Sitt ursprung. Språket är en del av ens identitet, ja det är en mänsklig rättighet. Ändå har det lokalt lagts förslag på att dra in hemspråksundervisning. Det är så obegripligt cyniskt. Att vilja ta ifrån barn det, sitt språk.

Bör Jönköpings kommun bli mer attraktivt att bosätta sig, i så fall hur?

– Att växa som kommun är inte en helt lätt fråga ur ett större perspektiv. Alla kommuner vill växa, och medborgarna räcker inte till, utan när någon kommun växer krymper en annan.

– Jag tycker det är viktigt att se till att Jönköping har ett ansvar att inte växa på bekostnad av landsbygderna. Jönköping som stad ska inte vara det enda alternativet för att få ihop vardagspusslet. Rätt förutsättningar behövs för att bo i staden men det ska samtidigt fungera att bo i en annan del av kommunen.

– Det ska så klart finnas god offentlig service. Och det är även bra om det finns kommersiell service, goda möjligheter till kultur. Att kunna få leva ett gott liv. Då tror jag att kommunen skulle växa på ett mer hållbart sätt. Men i vilken utsträckning är det egentligen rimligt att kommuner konkurrerar med varandra?

Annons

Inom kort invigs höghushotellet Quality Match. På ett kommunpolitiskt plan var V den enda kritikern under många år. Hur ser du på att hotellet står där nu?

– En oro kvarstår fortfarande, om hur Tändsticksområdet kommer att påverkas. Vi ser att det finns mycket stora värden när det gäller det kulturhistoriska. Den kreativa miljön.

– En farhåga är att en gentrifieringsprocess kommer att äga rum. Att hotellets närvaro leder till att andra verksamheter får högre hyror och trängs undan av mer kommersiella aktörer. Det vore väldigt olyckligt. Tändsticksområdet har så länge fått vara en liten fristad för det fria kulturlivet och föreningar och kommunen behöver agera för att området ska fortsätta utvecklas i den riktningen.

Annons

”Med ett rödgrönt styre kan det bli verkstad”, menar Julia Löf (V).

Bild: Terese Karlsson

Vilket styre vill ni helst se efter valet?

– Det skulle vara att vi styr tillsammans med S och MP. Vi har samarbetat en hel del tidigare och har grundläggande samsyn när det gäller politisk inriktning. Med ett rödgrönt styre kan det bli verkstad.

Vad hade därutöver kunnat bli aktuellt?

– Samarbete med SD kommer aldrig att bli aktuellt. Sedan har jag svårt att se ett samarbete M och KD framför mig också. Inte minst med tanke på den utvecklingen som sker nationellt. Det är svårsmält, den väg de går.

Hur ser du på C och L då?

– Vi har inte alltid samma syn. I grunden har vi helt olika ideologier. Men det finns också värderingar vi delar, som medmänsklighet och öppenhet. Jag upplever även att C lokalt har drivit på för bra saker på klimat- och miljöområdet.

Annons

Vad har er roll varit under den här mandatperioden. Har ni i någon mån varit i samverkan med koalitionen?

– Vi är den enda vänsteroppositionen. Det är så vi har verkat. Vi har lagt motioner och säryrkanden och fått gehör för väldigt mycket, inte minst under de senaste åren. Jag upplever att koalitionen har haft ett gott öra för våra idéer. De lyssnar till vad vi har att säga.

– Med det sagt har vi absolut kritiserat koalitionen. Vi har haft en självständig oppositionsroll, men med goda relationer till styret.

Fakta

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun

Roll: I opposition
Antal mandat i dag: 5
Resultat 2018: 5,8 %

Annons

Annons

Till toppen av sidan