Markanvisningsområdet för första etappen omfattar 13 000 kvadratmeter. Beroende på hur man löser parkeringsbehovet bedöms det att cirka 100-110 lägenheter i flerbostadshus kan byggas.

På sikt finns planer för fler etapper som ger området Åsen, tre kilometer väster om Jönköping centrum, totalt 1 000 bostäder med en blandning av boendetyper samt offentlig och kommersiell service såsom skola och idrottshallar.

Kommunen bjuder nu in byggaktörer till markanvisning. Bland de intresserade aktörerna kommer sedan några att väljas ut som i dialog med kommunen får arbeta vidare med tankar, idéer, handlingar och ritningar. Slutligen kommer den aktör som bedöms ha den bästa helhetslösningen tilldelas uppdraget.

– Det kommer läggas stor vikt vid att husen har en varierad gestaltning och tydligt kommunicerar trä då området har pekats ut som ett nytt trähusområde, säger Christine Forsander, mark- och exploateringsingenjör på tekniska kontoret, i ett pressmeddelande.

Den aktuella markanvisningen är den första etappen inom planområdet som är en fortsättning av Samset-Åsen.