Som JP tidigare berättat, har Liberalernas Anders Rickmans i en motion efterlyst en utredning av möjligheterna till att införa en förstärkt resursenhet för elever med särskilda behov i Habo. Han hävdar att det i dag finns ett antal barn som skolorna i Habo inte kan ge rätt stöd till inom den ordinarie verksamheten.

Efter en hel del politiska diskussioner kring huruvida ett behov verkligen finns, har en utredning nu genomförts av barn- och utbildningsförvaltningen. Denna visar att antalet elever i särskild undervisningsgrupp i Habo mellan åren 2014 - 2017 ökat från fyra till 17. Det förklaras främst med att Hagabodaskolan före 2017 inte dokumenterat dessa elever enligt föreskrifterna. Där har nu flera åtgärder påbörjats för att möta elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Skolans organisering runt elever i en sådan grupp har förändrats och inriktats mer mot att elever i större omfattning undervisas i sin ordinarie klass.

Svårigheter

Annons

I utredningen nämns två former av särskild undervisningsgrupp. Dels en särskild undervisningsgrupp på den egna skolenheten där eleven särskiljs helt eller delvis från sin ordinarie klass, men där undervisningen sker inom skolans lokaler. Dels en kommungemensam undervisningsgrupp som tar emot elever från alla skolor i kommunen.

Förvaltningen framhåller särskilt ett antal svårigheter med en kommungemensam undervisningsgrupp; bland annat att det kan vara svårt att skapa homogena grupper och tydliga kriterier för placering av eleverna i grupperna. Schematekniska svårigheter och lokalernas placering nämns också som stora utmaningar. Risken lyfts fram för vad som kan hända med elevens livslånga lärande, där en exkludering kan påverka elevens självbild i relation till andra elever och sina framtida möjligheter.

På pluskontot nämns en hög lärartäthet, kompetens och mer trygghet för eleverna.

Undantag

Habo kommun strävar i dag mot att fler elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna gå kvar i sin ordinarie klass istället för att placeras i en särskild undervisningsgrupp. I vissa fall anses dock att en särskild undervisningsgrupp kan vara nödvändig.

På barn- och utbildningsnämndens möte den 23 januari ska politikerna ta ställning till förslaget, som innebär att en särskild undervisningsgrupp ska ses som nödvändig endast i undantagsfall. Dessutom föreslås fler insatser för att barn ska kunna undervisas i sina ordinarie klasser.