Ett av kommunens många miljömål är att minska utsläppen av växthusgaser. Ambitionen är att få ner utsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Vid den senaste mätningen, 2015, hade utsläppen av växthusgaser minskat med 13 procent.

Om Jönköpings kommun kommer att klara klimatmålen är en av frågorna som kommer att tas upp under JP:s livesända paneldebatt #jkpgåsikt på Harrys i Jönköping den 26 september. Panelen består av politiker och representanter från lokala intresseorganisationer.

Det enskilt största hindret för att nå miljömålet för Jönköpings kommun är transportsektorn. Medan utsläppen minskat inom flera andra områden har utsläppen från transporterna istället ökat.

— Anledningen är att transportsektorn har vuxit vilket har ätit upp de åtgärder man satt in, säger Annelie Wiklund, miljöstrateg på Jönköpings kommun.

Är det realistiskt att målet kan nås?

— Om vi fortsätter i samma genomsnittliga takt som vi gjort sedan 2005 kommer målet inte att nås men sedan 2010 har utvecklingstakten varit något bättre. Takten i omställningsarbetet behöver i vilket fall höjas för att målet ska kunna nås 2020, säger Annelie Wiklund.

Personbilar stor del

Annons

I den senaste mätningen, 2015, stod personbilarna och lätta lastbilar för nära 70 procent av utsläppen medan de tunga lastbilarna stod för 25 procent.

Annelie Wiklund menar att för att nå målen 2020 måste andelen förnybar energi öka i transportsektorn och transporterna måste minska och effektiviseras.

— Det handlar dels om beteendeförändringar, att få fler att cykla eller åka kollektivt men sedan måste andelen förnybara bränslen och el öka i de bilresor och andra transporter som blir kvar, säger hon.

Bussar släpar efter

Kopplat till miljömålen har kommunen ett åtgärdsprogram som följs upp kontinuerligt. När det kommer till att minska utsläpp av växthusgaser från trafiken, så är det framförallt åtgärder för ökad kollektivtrafik som släpar efter. När det exempelvis kommer till att prioritera kollektivtrafiken, vilket det finns ett handlingsprogram för, så har satsningarna inte genomförts i den takt som varit tänkt.

— Det är klart att det är viktigt att göra kollektivtrafiken och cykeln till attraktiva alternativ. Cykelresorna ska i första hand kunna ersätta de kortare resorna och kollektivtrafiken de längre. Det är lika viktigt med ett hållbart resande ur stadsutvecklingsperspektiv som ett klimatperspektiv. Vi kan flytta fler personer per yta med cykel eller buss, säger Annelie Wiklund.

Fotnot: Artikeln har ändrats. Nya siffror från Svensk Miljöemissionsdata presenterades strax efter artikeln publicerades. Tidigare siffror visade på en minskning av utsläppen av växthusgaser från 1990 till 2014 med 15 procent. När de nya siffrorna kom för 2015 var minskningen 13 procent.

Orsaken till att minskning jämfört med 1990 är lägre, trots att de totala utsläppen jämfört med 2014 har minskat, är att alla historiska värden räknas om varje år och utsläppen för basåret 1990 hade minskat jämfört med föregående år.