JÖNKÖPINGS KOMMUN tillsammans med övriga kommuner står inför en klimatutmaning som vi delar med resten av världen.

Klimatpåverkande utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser måste reduceras och det inom en mycket snar framtid.

Det globala klimatavtalet har siktet högt ställt och Sveriges ambition är att vara ledande. Ambitionerna om ett fossilfritt Sverige och klimatneutralitet år 2045 är redan formulerat.

Behovet av nya bostäder i Jönköping är stort. Jönköpings kommun räknar med att 2030 ha över 156 000 invånare.

Med den förväntade befolkningstillväxten står Jönköping inför utmaningen att bygga fler bostäder, med lägre klimatpåverkan.

DEN SVENSKA betongbranschen jobbar idag hårt för att ytterligare sänka klimatpåverkan från betong.

En viktig det i detta arbete är en klimatförbättrad betong till husbyggnation som nu finns på marknaden. Genom att använda klimatförbättrad betong innebär det att klimatpåverkan från betong minskar med cirka 20 procent jämfört med traditionell betong.

Genom aktiva val och optimering av betongrecept går det redan idag att nå hela cirka 30 procent lägre klimatpåverkan.

Parallellt med detta arbetar betongbranschen intensivt med att inom olika områden lansera alternativa sätt att minska betongs klimatpåverkan.

I den klimatförbättrad betong som idag finns på marknaden reduceras koldioxidutsläppen genom att man använder ny cement med lägre utsläpp, optimering av betongsammansättning och användning av alternativa bindemedel.

Annons

Nya optimerade designlösningar och minskade koldioxidutsläpp från transporter ger också lägre klimatpåverkan.

Omfattande forskning och utveckling pågår för att ytterligare minska utsläppen. Målet är att nå halverad klimatpåverkan inom fem år och på sikt är målet att erbjuda klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv.

FÖR OSS är det självklart att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan.

Det innebär att väga samman såväl miljömässiga, som ekonomiska och sociala faktorer, och där allt arbete med förbättring utgår från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd.

Det innebär också att hela livslängden beaktas – inte bara produktionsfasen - då en byggnad ska kunna användas i 100 år. På det här sättet minskar vi klimatpåverkan och gör en byggnad långsiktigt hållbar.

Alla är vi överens om att hållbarhet och klimatfrågan hör till våra viktigaste frågor inför framtida samhällsbyggande. Vi bär ett gemensamt ansvar och för att lyckas behöver vi samarbeta för att nå hela vägen fram.

NU VILAR ett stort ansvar på politiker, arkitekter och byggbolag i Jönköping som värnar om hållbarhet och miljöfrågor.

Betongbranschen vill bidra till en ökad kännedom och kunskap om möjligheten att redan idag beställa och använda klimatförbättrad betong till nya bostäder.

För detta syfte har vi tagit fram rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. I rapporten redogör vi för det viktiga arbetet som gjorts fram till idag för att minska betongs klimatpåverkan.

Rapporten pekar också på konkreta klimatfakta och visar att det inom en snar framtid kommer att finnas betong på marknaden som ger mycket låga koldioxidutsläpp.

För att nå klimatmålen och skapa ett långsiktigt hållbart byggande uppmanar vi politiker och andra beslutfattare i Jönköping att istället för att förorda ett enskilt byggmaterial, nu ställa krav på klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv där det handlar om rätt byggmaterial på rätt plats.

Detta innebär också att utnyttja den potential till kraftigt sänkt klimatpåverkan som redan nu finns genom klimatförbättrad betong.

Malin Löfsjögård

VD svensk Betong

Adjungerad professor KTH