Skälet är att ändringen av den politiska organisationen, med bland annat generösare villkor för att delta i möten samt att alla partier skulle få möjlighet till arvoderade sekreterare, skulle bli alltför dyr.

– Vi har inte fått något direktiv om begränsningar, det hade varit lämpligt inför vårt uppdrag. Nu känns vårt arbete helt meningslöst och min tolkning är att majoriteten inte vill ge de förutsättningar som skulle gagna demokratin i vår region, sa Cajsa Karlsson (MP).

Demokratibrist

Hon var en var en av flera i den parlamentariska nämnden som bistert, hårt eller känslosamt kritiserade hur deras arbete i en seriös nämnd har behandlats och att det inte fanns några direktiv från början om ekonomiska ramar.

Kristina Nero (V) anser att det finns både kommunikationsglapp och demokratibrist i detta och att det ändrade förslaget enbart bygger på ekonomi utan hänsyn till demokrati.

Beslut trots okänd nivå

Det fanns också en stor osäkerhet kring vad regionfullmäktige skulle skulle besluta igår, eftersom någon nivå för ändrat partistöd inte har presenterats, varken i styrelsen eller till fullmäktige. Ett delvis ändrat tillägg ska, enligt regionstyrelsen, kompensera för politiska sekreterare efter antal mandat ett parti får.

Läs också: Regionstyrelsen kör över parlamentariska nämnden

Med adress till Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande sa Erik Hugander (MP):

Annons

– Du argumenterar för att vi ska rösta enligt regionstyrelsens förslag, men vad ska hända, vad kommer sen? Vilka nivåer handlar det om?

Friare stöd

– Regionstyrelsen har gjort en prioritering av förslagen och jag har ansvar för ekonomin. Det blir mindre pengar än i det ursprungliga förslaget men partierna kan använda stödet som de anser är bäst, till politiska sekreterare eller att ta in ersättare i fullmäktige, sa Malin Wengholm.

Mikael Ekvall (V) anser att alla partier, även de mindre, ska ges lika grundförutsättningar med politiska sekreterare.

Mikael Ekvall vill att alla partier ska ha lika grundförutsättningar.
Foto: Inger Abram Ohlsson

– Vi vet aldrig i framtiden vilka partier som är små och vilka som är stora, det krävs att vi vågar se det och därför ska vi ta detta före valet och ge alla partier lika grundförutsättningar, sa han.

Ville få ny chans

Flera röster höjdes för att den parlamentariska nämnden skulle få tillbaka frågan för att ta fram ett nytt förslag med den ekonomiska ramen, eftersom beredningen varit otillräcklig.

Argumenteringen hjälpte inte och Socialdemokrater, Centerpartiet, Moderater och Liberaler talade för regionstyrelsens förslag. I tider när alla verksamheter kämpar och skulle det ge fel signaler att ge bättre villkor till förtroendevalda.

Tilläggsförslag

För att något blidka den upprörda stämningen om bristande demokrati föreslog Malin Wengholm under sammanträdet att systemet med partiadministratörer blir kvar.

Malin Wengholm ser till kostnaden och kom med ändringsförslaget i regionstyrelsen.
Foto: Johan Lindblom

Kristdemokrater lade ner sina röster i omröstningen som slutade med 60 för regionstyrelsens förslag, åtta för återremittering, elva som avstod och två frånvarande. MP och V reserverade sig mot beslutet.

Regler och nivåer på arvoden för förtroendevalda kommer upp för beslut i höst.

Läs också: Så ska regionens politik breddas

Om parlamentariska nämndens förslag

Den parlamentariska nämnden ska föreslå regionfullmäktige att besluta frågor om arvodeser..

Om parlamentariska nämndens förslag

Den parlamentariska nämnden ska föreslå regionfullmäktige att besluta frågor om arvodesersättningar och om politisk organisation för de förtroendevalda.

Inför den nya mandatperioden lades ett förslag som avsåg att bredda demokratin. Enligt ledamöterna gavs inga riktlinjer om ekonomisk ram när arbetet började.

När förslaget kom till regionstyrelsen 12 juni togs flera förslag bort av kostnadskäl. Inga exakta siffror har redovisats, men det har talats om en kostnadsökning på tolv miljoner per år.

För 2017 kostade den politiska verksamheten för Region Jönköpings län drygt 46 miljoner kronor.

Bland det som togs bort av en blocköverskridande majoritet var arvoden till ersättare som inte tjänstgör utan håller sig uppdaterade vid fullmäktige samt arvoderade politiska sekreterare till alla partier utefter mandat.

Den kostnadsökning som medgavs vid fullmäktige på tisdagen var en utökning på maximalt fem miljoner.