Det avgörande för att anmälan drogs tillbaka är att en läkare, en geriatriker, har kunnat rekryteras efter att anmälan gjordes. Det anses ge förutsättningar till en förbättrad arbetsmiljö för ortopedläkarna.

Ett skäl till anmälan var känslan av vanmakt och rädsla för vad som kan hända med multisjuka patienter som ortopeder inte kände sig ha kompetens för att ta ansvar för. Arbetsbördan ökade under förra hösten efter en organisationsförändring och när det utlovade samarbetet med den geriatriska kliniken om specialistkompetens upphörde kändes situationen ohållbar.

Kunde inget lova

Verksamhetschefen vid ortopeden sa sig heller inte vara heller inte nöjd med situationen efter omorganisationen och kunde inte utlova de förbättringar som läkarna genom skyddsombudet krävt.

Annons

Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn på plats den 6 april då skyddsombudet vidhöll kraven om en överenskommelse mellan klinikerna och att nuvarande kompetensbrist skapar stress, oro och en känsla av otillräcklighet.

Sämre vård

Arbetsgivaren ger också en bild av otydlighet och i uppdraget som har lett till sämre uppföljning av patienter och att patienter har fått ligga inne längre än nödvändigt. Där framgår också att både medicinkliniken och geriatriken uppger att de har arbetsmiljöproblem, så att de inte kan ta emot patienter från ortopeden.

Frågan har lyfts till regionledningen så problematiken är känd där, uppger Arbetsmiljöverkets inspektör Monica Engström.

Problem finns kvar

Slutsatserna efter inspektionen är att samarbetsproblemen mellan klinikerna finns kvar och att det på sikt finns en kompetensbrist. Tillgång till geriatrisk kompetens under jourtid är inte löst.

Skyddsombudet drog efter synen tillbaka anmälan och motiverar det att "problemet har ändrat karaktär där en del av situationen har förbättrats och andra detaljer möjligen försämrats. Dessa detaljer finns inte med i den ursprungliga anmälan, varför denna anmälan dras tillbaka".