En del investeringar är på gång för att rusta och därmed öka hastigheten på såväl Jönköpingsbanan som Värnamobanan. Nu mobiliseras för att få med mesta möjliga i kommande nationella infrastrukturplan som sträcker sig 2019-2029.

Region Jönköpings län har tillsammans med ett flertal kommuner och Trafikverket pekat ut de mest prioriterade områdena i syfte att öka resandet och den regionala tillväxten.

För Jönköpingsbanan föreslås bland annat att det byggs en tretågsmötesstation i Forserum för att öka person- och godstrafiken ytterligare. Det föreslås vidare att det byggs en ny station vid A6 i Jönköping.

— Räknar man ihop Ryhov och A6-området så finns det omkring 7000 arbetsplatser. Det skulle vara av stor nytta att ha ett nytt stationsläge där, säger regionrådet Rune Backlund (C).

Bygga ny järnväg

De största satsningarna föreslås för Värnamobanan. I den så kallade åtgärdsvalstudien har tre alternativ lagts fram som samliga syftar att elektrifiera banan samt att sänka restiden.

Annons

Det alternativ som regionen och Trafikverket förordar innebär en nybyggnation mellan Byarum och Tenhult. Det alternativet anses vara det samhällsekonomiskt bästa och det som får ner restiden mellan Jönköping och Värnamo mest. Kostnaden beräknas till drygt 1,3 miljarder kronor.

Det anses även helt nödvändigt att det så kallade Y:et, sträckan Vaggeryd, Nässjö och Jönköping, elektrifieras.

— Vi måste vara drivande och slåss om de här nationella pengarna för de här infrastruktursatsningarna i vår region, säger Rune Backlund.

Köpa nya el-tåg

Regionen beslutade nyligen att lägga nio miljoner kronor på att bygga upp en projektorganisation kopplat till bygget av höghastighetsjärnvägen som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

Detta enorma infrastrukturprojekt, som beräknas vara färdigt runt 2035, hänger ihop med de satsningar som nu föreslås i det regionala järnvägsnätet. Det måste finnas goda anslutningsmöjligheter till höghastighetstågen.

Regionen väntas att klubba igenom ett inriktningsbeslut i kommande budget och flerårsplan. Det handlar alltså i första hand om att lobba för statliga pengar men på sikt väntar stora investeringar. Inköp av nya el-tåg kostar uppemot 300 miljoner kronor och en station vid A6 samt andra stationsåtgärder kostar ytterligare hundratals miljoner kronor.

Bland regionpolitikerna råder samstämmighet om infrastruktursatsningarna.

— Ska vi hävda oss som region och gentemot andra är det viktigt att vi är eniga och tydliga, säger regionrådet Carina Ödebrink (S).