Den svenska biogasmarknaden har utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ.

Politiker, entreprenörer, lantbrukare och privatpersoner i Jönköpings län har alla bidragit till att biogasanläggningar och tankstationer för gas har byggts, att kollektivtrafik med biogas har upphandlats och att tusentals gasbilar rullar på vägarna.

EU:s medfinansiering av länets Kraftsamling för biogas är ett tydligt tecken på att satsningarna ligger rätt i tiden.

Trots dessa satsningar har många biogasaktörer lönsamhetsproblem.

Till viss del beroende på låga oljepriser som håller bensin- och dieselpriset nere.

Men också på grund av bristen på långsiktig nationell strategi för biogasen och styrmedel som kan främja den unika resurs som biogasen är.

För att möta denna efterfrågan har branschen nu presenterat ett förslag till strategi som inte bara bidrar till en fossiloberoende fordonsflotta, utan också vidareutvecklar en industrigren som skapar gröna lokala jobb och exportmöjligheter. Som utnyttjar avfallsprodukter från våra avlopp och matrester, gödsel från kor och grisar liksom restprodukter från industri. Och därmed återför näringsämnen till jordbruket och skapar förutsättningar för ekologiska lantbruk.

Strategin som är framtagen genom brett samarbete med aktörer från hela branschen och innehåller två avgörande delar:

Ett nationellt mål på 15 TWh biogas till 2030. Det nationella målet grundar sig på utredningens "Fossilfrihet på väg" bedömning om behovet av 12 TWh biogas i transportsektorn samt en bedömning att industrin kan komma att använda 3 TWh biogas.

Strategin innehåller också förslag på politiska verktyg för att nå målet:

1. Behåll skattereduktionen för biogas. Den femåriga skattebefrielse som EU-kommissionen nyligen godkände måste behållas även efter år 2020, så att biogasen inkluderas i ett kvotpliktsystem när det är fullt utvecklat.

2. Ta fram en nationell miljölastbilsdefinition med tillhörande premie. Definitionen kan ligga till grund för upphandlingar och påskynda utvecklingen mot fler miljölastbilar.

3. Inför en gasbusspremie likt den som regeringen har föreslagit för elbussar. Satsningen på gasbussar i Jönköping har tydligt visat att de bidrar till ett bättre klimat och renare luft i städerna.

4. Presentera ett investeringsstöd för produktion av avancerade biodrivmedel. Biogas genom exempelvis förgasning av skogsavfall är en framtidslösning men är idag ekonomiskt olönsam.

5. Satsa särskilt på den biogas som ger dubbel miljö- och samhällsnytta genom ett produktionsstöd för omhändertagande av restprodukter, insamling av matavfall eller för upptagning av överskottskväve.

Förutom målet och de fem prioriterade åtgärderna måste biogasen nu även komma in i den svenska planen för EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel och i utformandet av bonus-malus-systemet.

Samtidigt behöver beräkningsmodellerna utvecklas för biogasens alla samhällsnyttor och bidrag till miljömål, när kollektivtrafik och godstransporter ska upphandlas offentligt.

Att få till en politiskt förankrad nationell strategi är helt nödvändig för en fortsatt biogastillväxt.

Både för att fortsätta utveckla marknaden och för att värna de stora offentliga investeringar som redan har gjorts i kommunerna.

Den politiska verktygslådan är nu fylld med förslag. Det är bara att öppna den och börja arbeta.

Anders Mathiasson

Vd Energigas Sverige

gas