Just nu pågår i Jönköpings kommun en mycket viktig remissomgång till bland annat samtliga politiska partier om var och hur vi ska bygga bostäder och verksamhetsområden i framtiden. Bakgrunden är att kommunen glädjande nog fortsätter att växa och vi har behov av att fortsätta bygga cirka 1 000 nya bostäder årligen där vi för bara några år sedan bara byggde hälften så mycket. Nya verksamhetsområden för industrier behövs också när kommunen växer och när tätortsnära industriområden omvandlas till blandstad behövs nya platser för företagen att flytta till.

Jönköpings kommun har därför nu startat upp ett arbete för att titta på hur kommunen ska kunna växa till 200 000 invånare och kunna göra det genom att bygga på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta arbete kommer så småningom att leda fram till en ny översiktsplan som beskriver hur vi ska använda markresurserna framåt.

Relaterat: Så ska Jönköping växa – valet står mellan åkern och bostäderna

Det har under lång tid byggts mycket på värdefull jordbruksmark över hela landet och så också i Jönköpings kommun. Byggnationen på Samset nära Jönköpings centrum är ett exempel där beslut om exploatering av marken togs i början av 2000-talet i stor politisk enighet. Centerpartiet anser att det nu är dags att bryta denna inriktning att bygga på värdefull jordbruksmark och peka ut annan mark i stället för byggnation. Det finns tydligt beskrivet i en kommunal utredning om jordbruksmarkens värde vad den betyder för livsmedelsförsörjningen, det öppna landskapet och en rad viktiga ekosystemtjänster. Den debattartikel som Inger Ekengard (C) skrev i JP 5 augusti visar tydligt det stora engagemang för jordbruksmarken och de gröna näringarna som finns i Centerpartiet.

Annons

Industriområden är utmärkta

Ska man vara trovärdig som parti och kunna var en del av kommunens politiska ledning kan man dock inte samtidigt säga nej till all förtätning och omvandling för då blir det inget alls byggt och bostadsförsörjningen klaras inte. Centerpartiet anser det är utmärkt att omvandla gamla industriområden som till exempel Södra Munkjöns område i Jönköpings och Rosendala (gamla Maden) i Huskvarna och då ha en hög exploatering där marken återanvänds på ett bra sätt. Det finns också möjlighet till fortsatt förtätning på lämpliga ställen utan att grönytor tas eller boendekvalitén försämras.

Värdefull jordbruksmark ska sparas

Den utmaning vi har är vid nyexploatering av mark där den nuvarande översiktsplanen till 56 procent pekar ut jordbruksmark som möjlig för framtida byggnation. Här är det nödvändigt att nu ändra inriktningen framåt. Centerpartiet jobbar just nu intensivt med vårt partis remissvar i denna fråga där vi har en arbetsgrupp som genomlyser tillgänglig mark i alla kommundelar.

Relaterat: Sista striden om jordbruksmarken – här är alternativen

Vi kommer i vårt remissvar att konkret peka ut annan mark att bebygga i lika stor utsträckning som den jordbruksmark vi vill bevara. Det finns en hel del skogsmarker där attraktiva bostäder kan byggas och även verksamhetsområden skapas. Vårt parti kommer att visa på en konkret väg framåt där den värdefulla jordbruksmarken sparas samtidigt som bostadsförsörjningen kan klaras på ett bra sätt.

Anders Samuelsson (C)

Gruppledare och ordförande, stadsbyggnadsnämnden