MEDIAS INTRESSE för de så kallade Sverigeförhandlingarna är stort.

Flera hundra miljarder kronor i offentliga medel ska fördelas och Sveriges infrastruktur delvis ritas om. Kommuner slåss om vart höghastighetstågen ska gå och var stationerna ska byggas.

Samtidigt finns det andra infrastruktursystem med minst lika högt värde, men som berör alla Sveriges kommuner.

System som kommer att behöva stora investeringar framöver, och som påverkar våra städer, vår hälsa och vår miljö. System som vi borde prata mer om.

Återanskaffningsvärdet för det svenska vatten- och avloppssystemet motsvarar 800 miljarder kronor, och ska inte de pengarna gå förlorade är det hög tid att agera.

FÖRNYELSETAKTEN för VA-nätet är idag 240 år, en orimligt hög siffra.

Befolkningsökning, urbanisering och förtätning gör att infrastrukturen under jord kommer behöva byggas både ut och nytt.

När allt fler ska samsas på samma plats gäller det att den underjordiska infrastrukturen står pall. Samtidigt blir det allt svårare att gräva sig ner under vägar och bebyggelse när varje avbrott och avspärrning stör så många fler.

Dessutom blir trycket från naturen allt större.

Annons

De så kallade hundraårsregnen, skyfall och stormar av en magnitud som man egentligen inte planerar för eftersom de är så sällsynta, blir trots sitt namn allt vanligare.

ETT underdimensionerat eller skadat VA-nät riskerar att leda till stora materiella skador när de orsakar översvämningar eller läckor, och blir direkt hälsovådliga om dricksvattentäkter förorenas.

Passar vi oss inte kommer det ske allt oftare.

Men det är en utveckling som kan och måste stoppas. Mer resurser måste satsas också på den underjordiska infrastrukturen.

Förnyelsetakten måste ökas, men investeringarna måste göras på rätt sätt.

För att pengarna inte bara ska kastas i gatubrunnen måste VA-näten byggas för framtiden.

PÅ DETTA område har vi inte tid att "förhandla", vi måste sätta igång nu och se till att vi bygger på rätt sätt.

Det handlar om att välja rätt material, och ta hänsyn till hållbarheten både i backen och ur miljöperspektiv.

Att rören läggs rätt, så att vi kan vara trygga med att de ligger kvar, och att de inte orsakar någon skada vare sig för VA-systemet eller jorden de ligger i.

Många kommuner saknar en policy för materialval, där betong borde vara det självklara valet, både av miljöskäl men också för långsiktig hållbarhet. Det är dags att ändra på det.

En hållbar framtid måste vila på en hållbar grund.

Stefan Karvonen,

Meag Va-system AB

Lars-Olof Nilsson,

ST:ERIKS