Relaterat: BB-krisen i Jönköping: Mammor tvingas föda där det finns plats
Relaterat: JP granskar: Så mycket tjänar läkarna i Jönköping – se hela listan
Relaterat: Så mycket tjänar sjuksköterskorna på Ryhov – här har de högst löner

För att möta dagens och morgondagens behov av patientsäker vård även i ambulansen måste vi ha mer specialiserad bemanning av ambulanserna – inte tvärtom. Forskningen visar att ju högre kompetens vårdpersonalen har, desto större är chansen till överlevnad. Det finns alltså klara samband mellan hög kompetens och kortare vårdtider och färre vårdskador.

I takt med att antalet ambulansuppdrag ökar och befolkningen blir äldre och sjukare ställs allt högre krav på ambulanssjukvården. Att regionen nu satsar på att anställa andra yrkesgrupper som en kostnadsbesparing är en rejäl tankevurpa.

Ambulanssjukvårdare har lägre utbildningsgrad och lägre lön än sjuksköterskor och blir kanske billigare på kort sikt. Eftersom det idag är svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor – de är en bristvara över hela landet – kan det te sig extra lockande att anställa ambulanssjukvårdare. På sikt vore det dock skadligt för patientsäkerheten att dra ner på kompetensnivån i ambulansen.

Vårdförbundet vänder sig kraftigt emot regionens beslut och kräver att bemanningen med hänsyn till patientsäkerheten bör vara två ambulanssjuksköterskor per ambulans. Regionens beslut är fattat på felaktiga grunder och utan förståelse för ambulansverksamheten. Det verkliga problemet är bristen på bra villkor och god arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskor. Deras kompetens går inte att ersätta med andra yrkeskategorier.

Annons

Vi kräver två sjuksköterskor per ambulans av följande skäl:

Ambulanssjukvården kräver allt högre kompetens. Framtidens vård sker i allt större utsträckning utanför sjukhuset och här utgör ambulanssjukvården en viktig första anhalt i en komplex vårdkedja. När Socialstyrelsen 2005 införde krav på minst en legitimerad sjuksköterska i ambulansen innebar det ett stort lyft för patientsäkerheten. Minst två ambulanssjuksköterskor per ambulans kvalitetssäkrar ambulanssjukvården.

Behovet av läkemedelshantering ökar. Sjuksköterskan är idag ansvarig för medicinsk bedömning, läkemedelshantering, journalföring och är omvårdnadsansvarig i ambulansen. Sjuksköterskan får inte heller delegera uppgifter till icke legitimerade yrkesgrupper, som exempelvis ambulanssjukvårdare. Andelen svårt sjuka i ambulansen ökar, vilket även gör att behovet av kvalificerad kompetens blir större. Med endast en sjuksköterska ökar arbetsbelastningen och insatserna försvåras.

Lyssna på forskningen. Påståenden om att det vore mer resurseffektivt att sänka kompetensen inom ambulanssjukvården strider mot vedertagen forskning på både nationell och internationell nivå. Ju högre kompetens, desto större patientsäkerhet.

Bristen på specialistsjuksköterskor hindrar utveckling av vården och hotar patientsäkerheten. Vi arbetar därför aktivt för att få fler arbetsgivare att erbjuda utbildningsanställningar med full betalning, så kallad Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Region Jönköpings län erbjuder 60 utbildningsanställningar per år. Delar av dessa utbildningsanställningar bör erbjudas inom ambulanssjukvården.

Ambulansverksamheten har de senaste decennierna genomgått en stor omvandling från transportorganisation till avancerad mobil akutmottagning. En viktig orsak till omvandlingen är den kompetenshöjning som skett i och med att det blev obligatoriskt med sjuksköterskebemanning och att allt fler specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård har utbildats. Ett beslut om att sänka kompetensen i ambulanssjukvården i regionen skulle få negativa konsekvenser för patientsäkerheten, katastrofberedskapen, och för vården generellt.

Eva-Lotta Lager, ordförande, Vårdförbundet avdelning Jönköping

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet