Redan i skolåldern tvingas pojkar och flickor in i olika roller. Det leder till ökad psykisk ohälsa bland unga flickor och sämre skolresultat bland pojkar.

Men skolan kan också vara lösningen. Regeringens jämställdhetsarbete handlar därför bland annat om utbyggd elevhälsa och normkritiskt arbete i skolan.

Tunga nattskift på ålderdomshemmet, sena kvällar på kontoret, lägre lön och hård press att vara den perfekta mamman och hustrun.

Sveriges kvinnor betalar för bristande jämställdhet med sin egen hälsa. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till långtidssjukrivningar bland kvinnor.

Mönstret skapas redan i skolåldern, och utvecklingen är oroande. Fler och fler rapporter vittnar om hur psykiska problem ökar bland unga flickor.

Psykisk ohälsa ska behandlas individuellt, men förebyggas strukturellt.

Annons

En viktig uppgift för skolan är att bekämpa sådana normer som kväver istället för stärker. Den rektor eller förskolechef som inte arbetar med jämställdhet bryter mot både skollag och läroplan.

Men för att arbetet ska ge resultat krävs riktade satsningar.

En av de prioriterade frågorna i regeringsöverenskommelsen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna är att motverka och förebygga psykisk ohälsa hos de unga.

I linje med det har regeringen beslutat att satsa 200 miljoner kronor årligen på en förstärkt och utvecklad elevhälsa.

Regeringen har också gett Skolverket i uppdrag att ta fram nationella skolutvecklingsprogram för skolans värdegrund. Det ska leda till mer trygghet och studiero, motverka diskriminering och kränkande behandling, och främja jämställdhet och normkritik.

Dessutom har Skolverket fått i uppdrag att fortbilda studie- och yrkesvägledare i jämställdhet så att eleverna inte begränsar sig i sitt val av utbildning och jobb utifrån kön eller social och kulturell bakgrund. Det är en fråga som Miljöpartiet länge har drivit.

Skolan har en enorm möjlighet att förändra vårt samhälle till det bättre.

Det är där det börjar. När sjukskrivningstalen skjuter i höjden och elevhälsan larmar om en ökad psykisk ohälsa hos tjejer kan vi politiker inte stå tysta och se på.

Det är vårt ansvar att ge skolan de verktyg den behöver för att öka jämställdheten.

Emma Hult (MP)

Riksdagsledamot för Jönköpings län

Janine Alm Ericson (MP)

Jämställdhetspolitisk talesperson