Smålands markyta utgörs till sjuttio procent av skogsmark och tillväxten är hög. Här finns en stor del av landets träförädling, framstående forskning och stora natur- och rekreationsvärden.

Det finns ett stort engagemang från regionens 40 000 skogsägare. Skogen har enorm betydelse för vår region och är en del av lösningen på flera av våra samhällsutmaningar.

Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för fortsatt utveckling, och vi ser stora möjligheter i att samarbeta kring skogen som resurs.

Därför har vi påbörjat ett unikt samarbete mellan bl. a. myndigheter, näringsliv och akademi för att stärka den småländska skogen.

Småland är Sveriges främsta skogsregion mätt i sysselsättning, förädlingsvärde och omsättning. Det småländska skogsbruket och skogsindustrin omsätter ca 40 miljarder och sysselsätter över 16 000 personer.

Stora världsledande industrier, som Mönsterås bruk och Rottne industri, tillsammans med småföretagare och en stark entreprenörsanda bidrar till Smålands starka varumärke. Många av våra mindre orter blomstrar, mycket tack vare skogsindustrin.

I regionen finns starka universitet med stor betydelse för forskning och utbildning. De, liksom Träcentrum i Nässjö, bidrar till kompetens om den omfattande och viktiga träförädlingen.

Kompetensförsörjningen kommer framöver vara en avgörande faktor för skogsnäringen och vi behöver utbildning och forskning som utgår från det sydsvenska skogsbrukets särskilda förutsättningar.

Annons

Ett exempel på en specifik sydsvensk utmaning är att tall och andra trädslag av olika skäl får stå tillbaka till förmån för gran.

Detta är problematiskt för den biologiska mångfalden, skogsgårdens ekonomi, möjligheten att möta ett förändrat klimat och vår upplevelse av skogen.

De biologiska värdena utgör grunden och är avgörande för flera viktiga ekosystemtjänster.

Natur- och kulturmiljöer är basen för en stor del av friluftslivet och skogen är också en av anledningarna till vår regions attraktionskraft för svenska och utländska turister.

Vi har dessutom höga naturvärden av internationell betydelse i eklandskapen på Öland och i östra Småland. Lyckade satsningar som de kring Biosfärområdet Östra Vätterbranterna visar att det går att kombinera höga naturvärden med utveckling av verksamheter på ett framgångsrikt sätt.

Skogen gör också stor klimatnytta och spelar en viktig roll i omställningen till biobaserad ekonomi.

Innovationsförmågan och viljan att fortsätta bygga i trä får betydelse i framtiden, och fler kommuner följer nu Växjös goda exempel när det gäller träbyggnation.

Framgångsfaktorerna är många och vi är övertygade om att naturvärden, kulturmiljö och friluftsliv kan utvecklas parallellt med en ökad produktion.

Därför har vi påbörjat ett unikt samarbete mellan bl. a. myndigheter, näringsliv och akademi för att ytterligare stärka den småländska skogen och alla dess värden. Vi tar tillsammans fram en gemensam regional skogsstrategi som blir det första steget i ett utökat samarbete som ska involvera och gynna alla regionens skogsintressenter.

Genom konkreta åtgärder kan vår skog i ännu större utsträckning bidra till jobb, ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, folkhälsa och en god livsmiljö i ett attraktivt Småland.

Ingrid Burman, Landshövding Kronobergs län

Malin Almqvist, Tf Landshövding Kalmar län

Håkan Sörman, Landshövding Jönköpings län

Andreas Stephan, Professor, Jönköping International Business School och Ratio

Peter Aronsson, Vik Rektor Linnéuniversitetet

Lars-Ove Johansson, Ordförande LRF Sydost

Per Darell, Naturskyddsföreningen

Joakim Pohlman Vice ordf. Regionala Utvecklingsnämnden Region Kronoberg

Ulf Nilsson, Ordförande Regionförbundet i Kalmar län

Malin Wengholm, Ordförande Region Jönköpings län

Johanna From, Regionchef Skogsstyrelsen

Fredrik Klang, Marknadsområdeschef Sveaskog

Håkan Larsson, Skogsdirektör Södra