Arbetsmiljön vid Smålands musik och teater är främst politikernas ansvar. Kommunallagen och arbetsmiljölagen ställer höga krav på regioner och kommuner som arbetsgivare, det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetet ska ske i samverkan med personal och skyddsombud. Enligt lagstiftningen faller ansvaret för arbetsmiljön tyngst på ansvariga politiker. För regionen vilar det yttersta ansvaret i första hand på Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och nämnderna. Enligt Arbetsmiljöverket skall Regionfullmäktige fastställa en verksamhetsövergripande arbetsmiljöpolicy.

Det går säkert att hävda att regionen har gjort så genom att lyfta upp arbetsmiljöarbetet i andra sammanhang. Problemen med att göra så är dock uppenbara. Den allra största bristen är att det inte blir tydligt för Regionfullmäktige vilket ansvar som faller på dem och därför blir det också svårt att följa upp och ta det lagstiftade ansvaret. Så ska det inte behöva vara och det är troligen en av orsakerna bakom arbetsmiljöproblemen vid Smålands musik och teater (SMOT).

Regionstyrelsen och de övriga nämnderna ska se till att verksamheterna drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och andra föreskrifter. De skall också verkställa Regionfullmäktiges arbetsmiljöpolicy och ta fram konkreta arbetsmiljömål. Det åligger nämnder och styrelse att se till att förvaltningschefer har befogenheter, kunskap och kompetens att driva arbetsmiljöarbetet framåt. Vid stora verksamhetsförändringar ska konsekvenser för arbetsmiljön bedömas och analyseras. Ansvaret för se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna faller direkt tillbaka på politikerna. Undersökningar som bedömer hur förändringar påverkar arbetsmiljön ska göras på gräsrotsnivå. Det kan exempelvis verkställas genom personalmöten, skyddsronder och enkäter. Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas. Om åtgärderna inte genomförs direkt så ska de föras in i en skriftlig handlingsplan. Handlingsplanen skall innehålla åtgärder som förbättrar arbetsmiljön, tidsomfång för åtgärder samt vem som ska se till att de verkställs i tid. Arbetsmiljöansvaret för regionen som arbetsgivare framgår tydligt i arbetsmiljölagen.

Annons

På SMOT finns uppenbara arbetsmiljöproblem som bland annat leder till ohälsa för personalen. Det finns säkert olika uppfattningar kring arbetsmiljön vid SMOT men egentligen är det tillräckligt allvarligt om så bara en grupp upplever arbetsmiljörelaterade problem. Då krävs handlingskraftiga politiker som inte bara vidarebefordrar ansvaret för arbetsmiljön till någon annan. Vår bedömning är att arbetsmiljöarbetet har misslyckats. Ingen ska behöva må dåligt på sin arbetsplats och uppenbarligen är situationen på SMOT just sådan. Det är de anställda som mår dåligt som arbetsmiljöarbetet måste fokusera på. De anställda som dagligen går till sin arbetsplats och vet att de kommer må sämre när det är dags att gå hem. De anställda som kommer hem psykiskt utmattade och förväntas umgås med sina familjer. De anställda som mer aktivt nu än någonsin söker sig bort från regionen.

Varje berättelse har flera sidor. Det finns de som hävdar att arbetsmiljön vid SMOT är bra och det finns de som hävdar motsatsen. Men ytterst finns det en skyldighet att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, det räcker med att några mår dåligt. Ansvaret att göra något åt det vilar som allra tyngst på ansvariga politiker. Det finns inga illusioner om att det här kommer leda till en positiv respons från alla politiker och tjänstemän. Men det vore klädsamt om vi kunde vara överens om att det är viktigt med en bra arbetsmiljö för alla anställda.

Nu krävs handlingskraft från regionfullmäktige och ansvariga nämnder. Det är inte försent att hjälpa personalen på SMOT. Det är däremot försent att skydda sig med okunskap i frågan. För nu vet man att arbetsmiljörelaterade problem existerar vid SMOT. Nu behövs en arbetsmiljökommission som hämtar stöd utifrån, främst från arbetsmiljöverket. Regionfullmäktige behöver också fastställa en arbetsmiljöpolicy i enlighet med lagstiftningen. Det är också centralt att politiken ser till att ledningarna för de olika verksamheterna i regionen har rätt kompetens kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är alla chefers rätt att i offentlig verksamhet få utbildning och trygghet i den här typen av frågor.

Mikael Ekvall (V) Gruppledare, Kristina Nero (V) Kulturpolitiskt ansvarig