Den viktigaste kommunalpolitiska skolfrågan i Jönköping, nu och under kommande år, är att tillgodose skolor och förskolor med lokaler. Jönköpings kommun växer.

Befolkningen kommer under de närmaste åren att öka från dagens 135  000 till upp mot 150 000 redan år 2025, barnantalet ökar med drygt 2100 barn bara under de närmaste tre åren. Redan nu är så gott som alla förskolor och skolor fyllda av elever.

Vi riskerar att få större barngrupper i för små lokaler och att närhetsprincipen inte går att tillgodose vid placering av barn och elever. Vi behöver också börja planera för eventuellt ytterligare en gymnasieskola.

Den lista på investeringsobjekt för ny- och ombyggnationer som Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om omfattar 48 olika projekt.

Förmågan att verkställa dessa projekt är direkt avgörande för hur medborgarna kommer att uppfatta vår kommun. Bra förskolor och skolor är en av de viktigaste faktorerna när en kommun bedöms som attraktiv eller inte. Läget är redan nu akut på flera platser.

När familjer flyttar in i nya bostäder är det inte givet att lokaler för förskola och skola står klara. Flera skolbyggen försenas idag för att detaljplaner och bygglov överklagas. Under de kommande åren kommer rekordmånga bostäder kommer att stå klara. Risken är att utbyggnationen av skolans lokaler inte hänger med.

Vi kan inte låta bli att reflektera över några bilder från tidigt 1900-tal. Den då nybyggda Södra skolans (idag Torpaskolan) pampiga fasad, reser sig över det som då var en stadsdel under framväxt. Innan alla bostäder var byggda var skolan klar.

Idag tycks det som att vi hamnat i en omvänd ordning. Vi bygger bostäder och därefter kommer förskolor och skolor. Vi måste återgå till en planeringsordning där byggandet av lokaler för samhällsservice är lika självklart som att VA-nätet och gatorna är klara.

Utöver de projekt som Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om, och som nu ska behandlas i kommande budgetberedning, finns ett antal anpassningar av befintliga lokaler med hänvisning till buller, tillgänglighet, lagstadgade krav på t ex kök, för att möjliggöra ett bra pedagogiskt arbete.

Det borde inte behöva sägas, men det vi nu lyfter fram är lagstadgade krav på kommunen, inget frivilligt åtagande.

För att tillgodose behovet av lokaler till förskolor och skolor ser vi det som synnerligen angeläget att Jönköpings kommun vidtar ett antal nödvändiga åtgärder.

- Prioritera och samordna behovet av fastigheter till förskolor och skolor i den högsta politiska ledningen.

- Rekrytera och lönesätt personal till nyckelpositioner så att beslut om investeringar kan genomföras.

- Fatta beslut om lokalisering av förskolor och skolor före igångsättning av nya bostadsbyggnadsprojekt.

- Vid projektering av nya bostadsområden ska man ta hänsyn till barns behov av att kunna röra sig i det offentliga rummet.

- Utgå från en långsiktig strategi över hur skolfastigheter ska underhållas och eventuellt bytas ut för att undvika att tillfälliga lösningar blir permanenta.

En bra förskola och skola förutsätter bland annat ändamålsenliga fastigheter som skapar förutsättningar för den pedagogiska verksamheten och som ger en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Som företrädare för Liberalerna är detta en högt prioriterad fråga.

Stig-Arne Tengmer (L)

Barn- och utbildningsnämnden

David Gerson (L)

Tekniska nämnden

Bertil Rylner (L)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jan Sidenvall (L)

Stadsbyggnadsnämnden