Andelen äldre ökar i vårt samhälle, och även om de flesta äldre har god hälsa och klarar sig själva i vardagen, så innebär den demografiska utvecklingen en utmaning för vård- och omsorgsorganisationer. Den kvarboendeprincip som råder i Sverige innebär att den största delen av vården och omsorgen ges i den äldre personens ordinära boende. Antal platser på äldreboenden och sjukhus har minskat stadigt de senaste decennierna. Många av de äldre personer som erhåller vård och omsorg i hemmet är sköra med flera sjukdomar och läkemedel, vilket bland annat ökar risken för nutritionsrelaterade problem.

Undernäring är en av de stora utmaningarna i vård och omsorg med allvarliga konsekvenser såsom ökad risk för fall och fallskador, försämrad läkeprocess vid sår, nedsatt fysisk förmåga och ökad risk för infektioner. Risken för sjukhusinläggningar föreligger också och väl på sjukhus finns risken att vårdtiden blir förlängd till följd av dåligt näringstillstånd. Undernäring innebär således ofta negativa utfall för individen såväl som stora samhällskostnader. Det innebär att förebyggande insatser både förhindrar lidande, men faktiskt också innebär en kostnadsbesparing för samhället. I det förebyggande arbetet ska den äldre personens behov och önskemål sättas främst med ett personcentrerat förhållningssätt, där valmöjligheter och delaktighet i beslut är centrala.

Annons

I våras publicerade Livsmedelsverket råd för att skapa Bra måltider i äldreomsorgen. I råden framgår betydelsen av att förebygga undernäring såväl som att stimulera aptit och främja matglädje. Doft, smak och utseende är exempel på faktorer som påverkar aptiten. Dessa faktorer kan påverkas negativt om kalla matlådor lämnas ut en gång i veckan av omsorgspersonal vilket därmed går emot råden.

En annan viktig aspekt att ta i beaktande innan ett sådant här system införs är att många äldre upplever ensamhet. Att få möta och samtala med personal, om så bara för en kort stund, kan vara en viktig del i att känna social samvaro och gemenskap, vilket också kan påverka matintag. Ibland kan det vara lämpligt med sällskap under hela måltiden, eftersom det kan bidra till att den äldre faktiskt äter upp maten. Att möta äldre personer är också viktigt för att kunna identifiera om förändringar uppstår, såsom aptitlöshet eller ätsvårigheter. Omsorgspersonal är ofta de som identifierar försämrat intag av mat, och därmed en viktig resurs för att förebygga undernäring.

Med detta sagt, och med stöd i forskning, hoppas vi att de politiker som funderar på att ersätta varma, dagligen levererade, matlådor mot kalla veckovis utdelade matlådor tänker om. Bra mat- och måltidssituation är av största vikt, både för den äldre personens hälsa och välbefinnande, men också för samhället i stort.

Linda Johansson

lektor, sjuksköterska

Marie Ernsth Bravell

docent, sjuksköterska, Institutet för gerontologi

Hälsohögskolan, Jönköping University

Relaterat: Andreas Sturesson: "Hur kan man ens överväga en arena med den prislappen?"
Relaterat: SD stöttar förslag: Varm mat för äldre ska behållas
Mat