JP har tidigare berättat om Anders Rickmans (L) motion om möjligheten att skapa en särskild resursenhet med specialpedagoger, fritidspedagoger och behandlare från socialtjänsten på kommunens högstadieskola, och där elevens placering ska vara tidsbegränsad och ske i samråd med vårdnadshavarna. Målsättningen är att eleven på sikt ska komma tillbaka till sin klass.

— Kommunerna kan göra ett bättre jobb än de privata aktörer som finns på området, och det känns viktigt att vi satsar på kvalitet istället för brandkårsutryckningar, sa Anders Rickman när motionen diskuterades i kommunfullmäktige.

Annons

Han framhöll att ungdomar har avskiljts från sina klasser för att få särskilt stöd i Jönköping, och ansåg att det råder missuppfattningar både kring hur lagstiftningen ser ut liksom det lokala behovet. Rickman hänvisade till en färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen som fastslog att skollagen inte kan förbjuda inrättandet av resursskolor där vårdnadshavare ges möjlighet att ansöka om placering av en elev.

Återremiss

Tidigare hade Skolinspektionen förelagt Linköpings kommun ett vitesbelopp på 700 000 kronor om man inte rätta sig efter skollagen - det vill säga enligt principen att elever med behovet ska få det stöd de behöver inom den elevgrupp man redan tillhör, så att eleven inte riskerar att bli "permanent" en resursenhet.

— Vi har resurser för detta i våra klassrum och en fungerande verksamhet som det ser ut i dag. Men jag kan ändå ställa mig bakom en återremiss av motionen och ta detta ett varv till för att utreda behoven, sa Nicklas Gustavsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Anders Rickman lanserade förslaget att samarbeta med Mullsjö kommun på området, och fick stöd för en återremiss för att utreda möjligheten att inrätta en resursenhet inom skolan.