Andelen elever som får godkända betyg har ökat i flera ämnen, men skillnaden är mest tydlig i matematik som har varit ett av barn- och utbildningsförvaltningens fokusområden.

För att förbättra resultaten i matematik har kommunen satt upp tydliga mål och genomfört kompetensutveckling. Resultaten har sedan följts upp och utvärderats på ett annat sätt än tidigare. Insatserna har börjat redan i förskolan.

Annons

Ett av målen var att minska skillnaden mellan pojkars och flickors resultat. Och skillnaderna minskar, samtidigt som både flickor och pojkar i större utsträckning får godkänt betyg.

Kartlägger läsinlärning

Det går även bättre för eleverna i årskurs ett att lära sig läsa. Med hjälp av förbättrade rutiner för att kartlägga hur barnen ligger till med läsningen fångas nu eleverna upp och får stöd och extra anpassning tidigt i läsinlärningen om det behövs.

Insatserna har halverat antalet elever i svårigheter på ett år.

— Skolorna jobbar systematiskt med att följa upp läsutvecklingen och vid flera skolor genomförs intensivträning om eleverna visar sig ha behov av träning, säger Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg och vetenskaplig ledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

De fortsätter att arbeta med att tidigt hitta elever som behöver extra hjälp med att lära sig att läsa.

— För att behålla och förbättra resultaten ytterligare behöver vi fortsätta att kartlägga och utforma insatser utifrån kartläggningen. Vi behöver också kontinuerligt erbjuda lärare kompetensutveckling och möjligheter att lära av varandra, säger Charlotte Sjödahl.