LÄS MER: Så ska nya stationsområdet se ut

LÄS MER: Nej till höghastighetståg

Framtiden för höghastighetstågen är oviss, partierna har på riksplanet dragit åt olika håll. Infrastrukturpropositionen som röstades igenom i Riksdagen innebär att banan ska byggas i den takt ekonomin tillåter. Samtidigt har Trafikverkets utredningar tuffat på.

Stationsläge Jönköping är spikat vid södra Munksjön och nu har Trafikverket utvärderat möjliga sträckningar söderut i en så kallad åtgärdsvalsstudie.

Myndigheten har tittat på en västlig, en central och en östlig, runt 30 kilometer bred, bana, mellan Taberg/Tenhult och Värnamo och konsekvenserna av att dra höghastighetsbanan här. Bland annat finns Taberg, Tenhult, Hok, Skillingaryd och Klevshult med som möjliga med som möjliga orter där järnvägen kan passera, beroende på vilken sträckning det kommer att bli.

Klart är att oavsett sträckning kommer landskapet, miljön och människorna påverkas rejält där järnvägen drar fram.

— Man behöver ha respekt för att det handlar om stora ingrepp och se till att det görs på bästa möjliga sätt, med respekt för markägare och frågan om barriärer. Det handlar om jättesvåra, komplexa frågor som behöver lösas, säger Ann-Marie Nilsson.

Samhällen kan isoleras

Längs hela banan byggs en fysisk barriär i form av tillexempel ett stängsel eller bullerskydd, på 2.5 meters höjd, för att hindra människor att ta sig in på järnvägen och den skär av landskapet där den drar fram. Det kan få konsekvenser för djurlivet, men också för samhällen då det kan bli svårare att nå omgivningen. Tillgängligheten till service, målpunkter, sociala relationer i centralorter och tätorter försämras, det blir svårare att nå rekreationsområden och det kan bli bullrigt.

Fakta: Sträckningarna

De olika stråken som har utretts utgår från att järnvägen ska ansluta till sträckan Link..

Fakta: Sträckningarna

De olika stråken som har utretts utgår från att järnvägen ska ansluta till sträckan Linköping-Borås i Jönköping, att det ska gå att resa på 2 timmar och 30 minuter med direkttåg mellan Stockholm och Malmö och att det ska gå att byta till Kust till kustbanan, Skånebanan, Södra Stambanan och Markarydsbanan.

Järnvägen blir dubbelspårig och behöver vara så rak som möjligt för att tågen ska kunna köra så fort som upp till 320 km/h.

Grundvattentäkter kan påverkas. Dammar kan behöva byggas om och förutsättningarna för elproduktionen kan bli sämre.

Däremot väntas inte luftkvaliteten påverkas särskilt mycket.

Annons

Ur landskapssynpunkt och möjligheten att genomföra projektet är området mellan det västliga och centrala delområdet längs sträckan Taberg/Tenhult-Hässleholm något bättre än de östliga områdena, enligt Trafikverket.

Påverkan på hälsa och säkerhet, resurser tillgängliga för människan och klimat bedöms däremot inte skilja sig åt mellan de olika sträckningarna.

De tre alternativen:

1. Västra sträckningen:

Vid Taberg finns odlingsstråk som är väldigt känsliga för påverkan från järnvägen och konsekvenserna om järnvägen dras västerut kan bli omfattande. Om järnvägen skär av landskapet kan jordbrukets drift försvåras så mycket att jordbruksmark läggs ned och växer igen.

Bullret kan påverka fågellivet, bland annat genom att fåglarnas fortplantningsförmåga minskar. Banan skulle påverka fler arter i norr än i söder negativt.

2. Centrala sträckningen:

Industri- och bruksmiljöerna i Vaggeryd och Skillingaryd är känsliga.

Skillingarydsfältet, som är det största sammanhängande området i länet med skyddsvärd natur som inte domineras av mossar, kan påverkas. Här finns hotade arter och det är även stor risk att vissa ytor inte blir lika funktionella för militären. Fåglar kan störas av bullret.

Enligt Trafikverket är en järnväg i kanten av området att föredra, framför att dra den genom området.

Områden där tillgängligheten försämras väntas bli mindre attraktiva att bosätta sig på. På sikt riskerar områdena att utarmas socialt.

3. Östra sträckningen:

Här finns högrygg och odlingsstråk och mycket fornlämningar i norr. De kulturhistoriska värdena är höga och en järnväg här kan ge stora konsekvenser. Odlingsmarken är känslig för fragmentering och jordbruksmarkens drift kan försvåras så mycket att det läggs ned och växer igen. Järnvägen kan innebära omfattande negativa konsekvenser där kulturhistoriska värdet minskar drastiskt.

Uvaberget i Tenhult kan påverkas negativt av att träd avverkas här. Bullret kan också påverka arter.

Vid den norra delen är vägalternativen till Skillingaryd och Vaggeryd begränsade, och tillgängligheten till service kan försämras.

Flera vandringsleder kan påverkas och riskerar att skäras av och tillgängligheten till lederna blir sämre.

Tycker till

Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede och i början av juni har Jönköpings kommun möjlighet att lämna synpunkter.

Tidsplanen

Tidsplanen studien tar hänsyn till:

2020-2035: Byggtid.

2035: Järnvägen tas i bruk...

Tidsplanen

Tidsplanen studien tar hänsyn till:

2020-2035: Byggtid.

2035: Järnvägen tas i bruk.

2050: effekter, på t ex befolkning och jordbruksmark, bedöms.