Varje år får kommunens elever svara på en enkät med en lång rad frågor som rör deras vistelse i skolan.

Från årskurs ett till sex tycks eleverna i stort värdera skolan högt. 95 procent uppger att de känner sig trygga i skolan och 78 procent uppger att skolan väcker deras lust att lära sig mer; något fler flickor än pojkar har lämnat positiva svar.

Genomgående värderar högstadieeleverna skolan betydlig lägre än vad de yngre eleverna gör.

Var tionde högstadieelev uppger att de känner sig otrygga i skolan.

Vill inte lära

Mer än hälften av eleverna uppger att skolan inte gör dem nyfikna på att lära sig mer; bland pojkarna är det bara strax över 30 procent som svarat att de är nyfikna på att lära sig mer.

Endast 80 procent av eleverna svarar att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen.

Annons

— Det är riktigt dåligt resultat och det har vi vidarebefordrat till politikerna i nämnden, säger Johnny Nilsson, utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen, som har författat en rapport utifrån enkätsvaren.

Oroande trend

Han berättar att det förvisso alltid varit så att de äldre eleverna är mer kritiska till skolan, men att de ser en oroande trend där allt fler elever ger negativa svar i enkäten.

— Att de är mer kritiska detta år jämfört med föregående år är ett problem som måste tas på allvar.

”Kommit på skam”

I rapporten står också att det fanns en förhoppning att införandet av lärplattor skulle öka motivationen och lusten till skolarbete hos eleverna, men att svaren visar att den förhoppningen "kommit på skam".

Även föräldrar till barn i förskola och skola har fått svara på en enkät och även här skiljer högstadiet ut sig i negativ mening.

Bland föräldrar till förskolebarn och låg- och mellanstadiebarn uppger nästan samtliga att deras barn trivs i förskolan och skolan. En mindre andel anser dock att informationen kunde vara bättre.

Inte trivs

När det gäller högstadiet uppger 12 procent av föräldrarna att deras barn inte trivs i skolan och 17 procent skulle inte rekommendera skolan till sina vänner.

— Det har varit en del turbulens på Hagabodaskolan, med ombyggnationerna och så vidare. Det kan ju vara en bidragande orsak, men det är upp till rektor och lärare att analysera resultaten i detalj, säger Johnny Nilsson.