Jönköpings översiktsplan sätter riktningen för hur och var kommunen ska växa och utvecklas de kommande årtiondena. Planen har varit ute på samråd, kommunen har tagit till sig synpunkterna och de har gjort en del ändringar i förslaget som nu ställs ut.

Det nya planförslaget: ställs ut för granskning mellan 15 februari och 18 april.

Under p..

Det nya planförslaget: ställs ut för granskning mellan 15 februari och 18 april.

Under perioden: får allmänheten lämna synpunkter.

Informationsträffar hålls: på högskolan den 3 mars och på Alfred Dahlinskolan i Huskvarna den 8 mars.

Planen är digital: med interaktiv karta där det går att välja olika områden och intressen.

Tanken är: att den nya översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige innan midsommar.

Det handlar bland annat om grönområden som man nu väljer att inte exploatera och en del av ett verksamhetsområde vid Hedenstorp har plockats bort för inte komma för nära Åsens gård vars omgivning har höga natur- och kulturmiljövärden. Höghastighetsbanan är också noterad i planförslaget. Kommunen vill se en station vid Södra Munksjön.

— Vi har bekräftat att höghastighetsbanan är väldigt viktig och vi ser till att det finns möjligheter att bygga ut, säger projektledaren Gunnel Holmberg Karlsson.

Jönköping är glest, med många småhus, jämfört med jämnstora kommuner. I den nya planen står förtätning och exploatering i den centrala tätorten i fokus. Det ska bespara kommunen resurser och bidra till en mer hållbar utveckling med mindre bilism.

Annons

— Genom en hög bebyggelsetäthet kan vi minska avstånden till kollektivtrafik och service och göra det lättare att ta sig fram på andra sätt än med bil, säger översiktsplaneraren Nicole Henriksdotter.

Några av de förtätningsprojekt som är på gång är Södra Munksjön och Kungsängsskolan där bostäder i stället byggs.

— Man får nära till servicen, men servicen får också ett bättre befolkningsunderlag, säger Gunnel Holmberg Karlsson.

Förtätningen gäller även mindre områden och landsbygden där ny bebyggelse koncentreras kring redan befintlig.

Det handlar också om att omvandla vissa ytor för tillexempel idrott, odling eller vårdcentraler - och att bygga på höjden.

— Vi har fortfarande många låga hus. Det går att bygga ovanpå dem, säger Mona Forsberg.