I november gjordes en naturvårdsinventering av naturområdet norr om Skogskyrkogården. Tidigare har Stadsbyggnadsnämnden gett ett positivt planbesked för flerbostadshus på fastigheten Flahult 2:328, som ligger där.

Fakta: Rödlistade arter

Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändni..

Fakta: Rödlistade arter

Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så sällsynta att de löper risk att dö ut från landet enligt ArtDatabankens expertkommittéer.

Det finns fyra kategorier: akut hotad (CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU) och nästan hotad (NT). Sen finns även arter där det behövs mer kunskap men som ändå tros vara hotade (DD).

I det inventerade området fanns de rödlistade arterna storgröe (NT), trubbig rävsvansmossa (DD), skogsalm (CR) och ask (EN).

Det fanns fyra rödlistade arter i området, framför allt runt bäcken som rinner nedför branten.

Ovanlig mossa

De mest anmärkningsvärda fynden var de rödlistade arterna trubbig rävsvansmossa och storgröe. I branten finns det även bra förutsättningar för flera arter av hackspett, stare och svartvit flugsnappare.

Även ask och skogsalm som finns i området räknas som rödlistade, eftersom sjukdomar håller på att ta kål på de flesta av de annars så vanliga träden.

— Delar av området som inte ska bebyggas har väldigt höga naturvärden och de mår ju egentligen bäst av att inte röras.

Invasiva arter

Annons

Inventeringsföretaget Fennicus Natur AB skriver i sin rapport att "området har ett påtagligt biotopvärde knutet till bäckmiljön med dess naturliknande lopp med block och småfall".

Längs bäcken finns många ovanliga växter, som till exempel skärmstarr och svart trolldruva, men även den oönskade jättebjörnlokan, som kan ge brännskador på huden.

Rekommendationen är att området lämnas orört, med undantag just för jättebjörnlokan och en annan oönskad art, slide.

Låt vattnet vara

Fennicus Natur AB betonar också vikten av att bäcken inte exploateras och att vattenkvaliteten inte förändras, något som man bör ta hänsyn till " vid exploateringar uppströms objektet".

— Jag tror att det är ganska liten risk. Men det är väldigt brant område så man bör försäkra sig om att det inte rinner ner någon jord eller så, säger Dag Fredriksson apropå de planerade flerbostadshusen.

Att göra en inventering i november kan betyda att man missar skyddsvärda arter, till exempel svampar och kärlväxter. Men Dag Fredriksson är ändå inte orolig.

— De professionella inventerare som vi anlitar de kan ju se ett områdes kvaliteter så länge det är snöfritt.