VID SOCIALNÄMNDENS sammanträde i juni lade Alliansen fram ett budgetförslag som bland annat innebär att användandet av konsulentstödda familjehem ska fasas ut.

Inga nya avtal ska tecknas, och endast undantagsvis ska gamla avtal förlängas.

För detta stora steg krävs dock fortsatta ekonomiska satsningar och vi önskar därför att nämnden får ett tydligt mandat från fullmäktige om detta.

Bakgrunden är de kraftigt ökande kostnaderna för familjehemsplaceringar och att en stor del går till ett konsultstöd för familjehemmen – något som kommunen redan finansierar parallellt i den egna verksamheten.

NÄR KOMMUNEN under senare år satsat ekonomiskt på egna stödresurser är det inte rimligt att vi betalar privata aktörer för samma sak.

Vi tror dessutom att de medborgare som vill bli familjehem, kommer att vilja bli det i ökad grad genom denna tydliga signal att allt det stöd de behöver redan finns i kommunal regi.

Det sänder också en viktig signal till barn och unga som är i behov av familjehemsvård, att vi hellre satsar på dem än på ett för dem abstrakt konsultstöd.

VÄLFÄRDEN utgör kommunens kärnverksamhet och måste prioriteras, vilket vi lyfter fram i vårt budgetförslag – som nu går vidare till budgetberedningen och kommunstyrelsen inför beslut i fullmäktige i oktober.

Just att nämndens förslag behandlas i ytterligare flera led, har i år gjort att vi velat överlåta mer åt senare instanser att ta ställning till.

Det vi tydligt säger är att besparingar inledningsvis kan göras på personal inom försörjningsstöd, men att besparingen sedan behöver återställas när vi bedömer att behovet av försörjningsstöd kommer att öka.

En generell besparing på två tjänster inom gemensam administration bedömer vi dock som rimlig.

Annons

MER KONTROVERSIELLT kan vara de förstärkningar vi föreslår med minskade hyressubventioner, en mindre höjning av avgifter för boendestöd och höjda matavgifter för de gruppbostäder där de boende inte har egna hushållskassor.

För oss är det dock viktigt att detta fasas in under en 3 års-period.

När kostnaderna inom välfärdsområdet ökar framöver behöver detta i ökad grad ske just genom egen-finansiering, något som Borg-kommissionen (ledd av den tidigare socialdemokratiske statssekreteraren Per Borg) förklarat.

Tidigare har avgiftshöjningar avvisats i Jönköpings kommunfullmäktige när den (S)-ledda oppositionen fått stöd av SD.

När andra beslut nu fattats av samma konstellation om stora investeringar utanför kommunens kärnverksamhet – med motsvarande kraftiga ökningar av de årliga driftskostnaderna – är det vår bedömning att detta inte kommer upprepas.

DEN (S)-LEDDA regeringen har dessutom tydligt motsatt sig att enskilda frågor bryts ut ur en budgetprocess. Och när de ändå själva bröt mot denna princip – då det inte gällde deras statsbudget utan Alliansens – framhöll (S) att utbrytningar endast får ske när det stärker finanserna.

Men i Jönköping har det ju varit just en försvagning av välfärdens budget de rödgröna arbetat för.

De har då också bortsett från den fördelningspolitiska effekt som finns i förslaget om avgiftshöjning med förbehållsbelopp, med mera.

Detta innebär att medborgare med snäva ekonomiska ramar får små eller inga avgiftshöjningar alls.

SLUTLIGEN: Vi vill också peka på de omställningar som behöver ske när rekryteringsläget blir allt mer ansträngt.

Jönköping behöver satsa på såväl utbyggd välfärdsteknik som personal- och chefsutveckling.

Nya yrkesgrupper behöver anställas inom socialtjänsten, såsom servicepersonal för uppgifter av icke vård- och omsorgsgivande karaktär, och andra yrkesgrupper till stöd för socionomer inom myndighetsutövningen

Sammantaget fortsätter välfärden i Jönköpings kommun att hålla hög kvalitet.

Med de föreslagna förändringarna utvecklas och görs den långsiktigt mer hållbar.

Ola Nilsson (KD), ordförande

Christoffer Gullberg (M), vice ordförande

Arnold Sigonius (C), ledamot

Rebecka Karlsson (L), ledamot