Kungliga Bibliotekets årliga verksamhetsrapport har publicerats och visar statistik över aktiviteten hos de svenska biblioteken år 2017. I Jönköpings kommun syntes en positiv trend där antalet besök på de digitala webbsidorna ökade med 6% och besöken till de fysiska biblioteken ökade med 7% mellan 2016 och 2017. En tänkbar anledning är bibliotekens viktiga roll som en demokratisk och öppen mötesplats för alla samhällsgrupper, säger Frida Christoffersson, enhetschef på Stadsbiblioteket i Jönköping.

– Biblioteken har en viktig funktion att fylla när det gäller att möta det digitala utanförskapet hos befolkningen samt tillhandahålla och hjälpa till med ärenden av samhällsvägledande karaktär.

Biblioteken i Jönköpings kommun trotsade därmed den nationella trenden, där statistiken visar en minskning med 2% i fysiska besök 2017 jämfört med 2016.

Färre lån per invånare

Däremot minskade det totala antalet lån av fysiska böcker och serier med 5% 2017 jämfört med 2016, i Jönköpings kommun. Också antalet lån per invånare och år minskade från 6.0 böcker per invånare till 5.5.

Varför lånas färre böcker?

– Nationellt sett har Jönköping en låg personaltäthet på biblioteken. I vårt lagstadgade uppdrag ingår att prioriterade grupper ska ägnas extra uppmärksamhet, bland annat barn, genom aktiviteter på plats på biblioteken, säger Frida Christoffersson.

Mer resurser riktade mot en viss sorts aktiviteter, tillägger hon, för med sig mindre resurser att lägga på att öka antalet lån per invånare. Hon berättar att biblioteken framförallt satsar på att öka antalet aktiva låntagare. En aktiv låntagare är en registrerad användare som lånat minst ett lån under kalenderåret. Och här ser biblioteken en ökning på totalt 22% mellan 2016 och 2017.

Annons

LÄS MER: Här är Skandinaviens tio bästa fackböcker