Behovet av utbildade tolkar är redan nu mycket stort, och för att möta utmaningarna startar i november en andra grundutbildning av kontakttolkar i Jönköping. Språken där de största behoven finns och som utbildningen erbjuder, är bland annat arabiska, dari, farsi, tigrinja, somaliska, albanska, bosniska, kroatiska och serbiska.

De deltagare som genomgår utbildningen med ett godkänt resultat, kan få bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

En kontakttolks olika uppgifter består bland annat av tolkningen i kontakter mellan myndigheter och enskilda personer. Det kan ske på sjukhus, socialkontor, flyktinganläggningar, polis eller i domstolar.

Folkuniversitetets utbildning ska enligt ett pressmeddelande ge kompetensen att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk. Den ska också ge kunskaper i tolketik, rollen som tolk, samhällets sociala funktioner, terminologikunskaper och om grundläggande värderingar för att kunna genomföra professionella tolkningar.