Trots ett aktivt åtgärdsarbete under lång tid, är det bara grundvattnets goda kvalitet av de 14 miljömålen som ser ut att kunna uppnås i länet till 2020. Det visar länsstyrelsens årliga redovisning till Naturvårdsverket. Trenden för målen med naturlig försurning och obefintlig övergödning är dock positiv, tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen, och insatserna som gjorts för att minska orsakerna till övergödning. Men det är inte tillräckligt för att de högt ställda målen ska uppnås. Dessutom går utvecklingen för odlingslandskapen och växt- och djurlivet på fel håll, genom observationer om fragmenterade livsmiljöer och arter som försvinner.

Kraftfulla åtgärder

— Vi måste göra en omställning för framtiden, och då behövs kraftfulla åtgärder från politiker, myndigheter, näringsliv och privatpersoner, säger miljöstrategen Catarina Kristensson.

Linda Hassel, biolog på länsstyrelsen, konstaterar att många av de hotade arterna behöver någonstans att leva, och att de är väldigt exakta i var de trivs.

Annons

— Vi lägger ner våra jordbruk och livsmiljöer förstörs och planterar mycket granskog när vi här egentligen borde satsa mer på lövträd eller tall. Då krymper också miljöerna för arterna.

De igenvuxna betesmarkerna står för en stor del av hotet för växt- och djurlivet i länet. Linda Hassel vill inte gärna lyfta fram några enskilda arter på djur eller växtsidan, men nämner ändå den mindre hackspetten, rovfåglarna, insekterna och tallen som exempel på de som är särskilt utsatta.

— Där bygger rovfåglarna och insekter behöver trädet, samtidigt som borttagna tallar ger inkomster. Enligt miljömålen ska 15-20 procent av land och vattenyta vara skyddad, och i vårt län har vi bara uppnått 2,1 procent så vi har väldigt mycket kvar att göra, konstaterar Linda Hassel.

Slipper problem

Hon framhåller dock att intresset för varför naturen är så viktig ökar allt mer.

— Om vi har en fungerande natur slipper vi många av våra problem. Ett exempel är att vi kan få naturliga översvämningsmarker som gör att vi slipper så mycket vatten inne i samhällena. Det är billigare att låta naturen göra insatsen.

— Och det är inte alltid nödvändigt att skapa naturreservat, vi jobbar istället mycket med olika avtal med fastighetsägare, säger Linda Hassel.