I Jönköpings län finns 125 kommunala vattentäkter för drygt 300 000 invånare. Men nästan häften saknar skyddsområde och de som har skydd har ofta gamla föreskrifter. Det framgår av regionala vattenförsörjningsplanen 2015.

— Efter många år kan mycket ha hänt. En helt ny väg kan ha byggts, enligt Margareta Lundin Unger, utredare vid, HaV, Havs- och vattenmyndigheten.

Hela 52 av länets täkter saknar skyddsområde trots hot. Vättern har skyddsområde sedan 2014. Men vattnet kan hotas av utsläpp av avloppsvatten, bensinstationer och cisterner, en större olycka med transporter av farligt gods på E4:an och större vägar vid Vättern samt gruvbrytning.

Hindra utbyggnad

I Jönköping är starkare vattenskyddsområde på gång. I juni väntas båda vattenverken bli riksintresse.

— I Huskvarna måste då till exempel Trafikverket ta större hänsyn om man ska bygga nya vägar vid Brunstorps vattenverk, säger Margareta Lundin Unger.

Annons

Fakta: Vattentäkt

Ordinarie vattentäkt: normalt vattenförsörjning

Reservvattentäkt: ersätter på medellång til..

Fakta: Vattentäkt

Ordinarie vattentäkt: normalt vattenförsörjning

Reservvattentäkt: ersätter på medellång till lång sikt om ordinarie vattentäkt skadas.

Nödvattentäkt: akut på kort sikt (ca 2-15 dygn) kan överta ordinarie vattentäkt.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Hänsyn måste tas vid detaljplaner, gruvbrytning, utbyggnad av järnväg och E4. Brunstorp och Häggeberg är till viss del reserv åt varandra. Men reservtäkt saknas.

— Skydda Vättern är vår första prioritet. Men vi behöver någon annan reserv. Vi ser på olika sjöar och grundvatten, säger Roger Rodin och hänvisar till kommande vattenförsörjningsplan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar i 2016 års risk- och sårbarhetsanalys att kommuner har bristande förmåga att klara dricksvattnet om något händer. Tre av länets tretton kommuner saknar reservvattenförsörjning till huvudtäkten.

Ingen beredskap i städer

En kort tid kan klaras med nödvatten ofta via tankbilar, där vattnet tillåts vara lite sämre.

— Reservvatten måste kunna levereras under lång tid. En förorenad grundvattentäkt tar väldigt lång tid att rena. Ytvattentäkt går det fortare, säger Margareta Lundin Unger.

Men idag saknas regler för hur nöd- eller reservvatten ska förses, i vilken mängd eller under hur lång tid. Enligt Riksrevisionen granskning 2008 fanns ingen beredskap för nödvattenförsörjning för stora städers hela befolkningar.

Finns det inte ens krav eller lag på att kommuner ska ha reservvatten?

— Nej det gör inte det. Det är rätt så konstigt egentligen, säger Susanna Hogdin utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Läser du i appen klicka här för karta över länets täkter.