Helt riktigt konstaterar han att ”Vättern är en av våra största och viktigaste sötvattensreservoarer”. Han nämner det med anledning av att det konstaterats att Vättern innehåller stora mängder plast av olika slag. Peter P. oroar sig för de stora mängderna mikroplaster som finns i Vättervattnet. Här nämns också kort om försvarsmaktens skjutningar i Vättern och E4 närhet till Vättern som miljörisker.

Bra så långt – men av någon anledning nämns inte förekomsten av alla andra föroreningar som Vättern har och utsätts för i form av bl.a. flamskyddsmedel, läkemedel och andra olika kemikalier. Med dagens teknik klarar inte våra reningsverk av att rena vattnet från nämnda substanser.

För Jönköpings del är det oroande med fortsatt läckage från flygplatsen i Karlsborg. I angränsande diken från jordbruksmark vid och kring flygplatsen har därför belagts med förbud medelst vite att över huvud taget rensa eller göra andra ingrepp i nämnda diken. Ett än mer större hot mot Vätterns vatten är ett eventuellt tillstånd för en gruva i N. Kärr cirka två mil norr om Gränna och endast några kilometer från Vättern.

Fyndigheten är belägen på en höjdpunkt cirka 140 meter över Vätterns nivå och där planeras en gruva i form av s.k. dagbrott. (Enligt expertis den absolut miljöovänligaste formen av gruvdrift!) Enligt handlingar som idag finns tillgängliga kommer även själva processanläggningen vara lokaliserad på ungefär samma nivå vilket gör att avrinning mot alla fyra väderstrecken inte kan uteslutas!

Svaret från miljöministern till Peter Persson:

Annons

I JP den 3 dec. finns en notis om att Peter Persson fått svar av tillmiljöminister Karolina Skogh (MP). Där konstaterar hon att ”regeringen utpekat Vättern som Natura 2000 område. (Områden som har ett mycket starkt skydd enligt vår miljölagstiftning).

Här tillägger hon dessutom - ”Och är en unik och värdefull vattentäkt, med naturmiljömässiga och samhällsviktiga värden”. Ett konstaterande som i våra öron klingar bra men tyvärr tycks de beslutande i ärenden som rör Vätterns vatten inte ha samma information eller blundar för detta faktum.

Peter Perssons lär ha sagt att Vätterns vatten nästan aldrig tidigare har varit i bättre tillstånd än nu. Befintliga reningsverk kring Vättern har visserligen blivit effektivare. De är långt ifrån att kunna rena vatten från de minsta mikroplasterna, kemikalierester, läkemedel, vissa metaller och utsläpp från verksamheter som påverkar totalmiljön vad gäller Vätterns vatten.

Ytterligare anledningar till att förbjuda verksamheter som kan hota Vättern:

Enligt säkra källor har Örebro kommun påbörjat en utredning om att kunna få ta sitt vatten från råvattentäkten Vättern. Även Stockholm med omnejd har idag problem med vattenförsörjning som kan komma att förvärras. Detta om vattennivån i Östersjön stiger och saltvatten därmed via Slussen går in i Mälaren så kommer med stor sannolikhet Vättervattnet vara av intresse

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att:

Över tre miljoner svenskar beräknas vara utsatta för högflourerade kemikalier via sitt dricksvatten. Lägger man därtill att från soptippar och genom deponering av bergavfall från gruvindustrin med mera utsätts vi idag redan av tillräckligt med föroreningar som skapar otillbörliga miljö- och hälsorisker.

Räknar man sedan globalt på alla de kemikalier som man sannolikt kan räkna i hundratusental blir bilden alltmer skräckartad. Lägger man där till miljöministerns uttalande om Vätterns betydelse, - ”Och är en unik och värdefull vattentäkt, med naturmiljömässiga och samhällsviktiga värden”. Om hon menar vad hon säger utan att sätta stopp för pågående föroreningar och övriga risker som finns - då blir förvirringen än större!

Urbergsgruppen

Grenna

Thor Ahlstrand

talesperson