Inför 2017 planerar regeringen att skära ned anslaget till IVO med 60 miljoner kronor. För IVO sydöst i Jönköping, med Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län som tillsynsområde, blir konsekvensen att 15 tjänster kan ryka.

Fakta: IVO

IVO: är en statlig myndighet som lyder under regeringen.

Har tillsynsansvar över bl.a. h..

Fakta: IVO

IVO: är en statlig myndighet som lyder under regeringen.

Har tillsynsansvar över bl.a. hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet.

— Det berör de flesta funktionerna på avdelningen. Det kommer att påverka ganska mycket, säger Birgitta Hagström.

IVO ska kontrollera att vården och omsorgen är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

— Det blir svårare för oss att inspektera när det blir färre medarbetare. Sedan behöver vi som myndighet jobba med effektivitet i våra metoder. Det är ett ständigt pågående arbete, nu blir det ändå mer angeläget.

Blir det färre inspektioner nu?

— Jag är inte säker på det. Det beror på hur vi lyckas arbeta med vår metodutveckling. Vi måste också bli vassare i riskanalyser, så att vi använder resurserna där riskerna är störst, säger Birgitta Hagström.

IVO har tillsynsansvar över HVB-hemmen. Att fler ensamkommande barn har kommit ger fler hem att inspektera.

Samtidigt skärs det ned. Hur går det ihop?

— Det är många som undrar det. Regeringen har minskat frekvensen från två inspektioner per hvb-hem och år till ett. Det äts precis upp av antalet objekt. Det här ställer jättestora krav på oss att vara effektivare, utan att göra avkall på kvaliteten.

Birgitta Hagström säger att de kommer att klara tillsynen av HVB-hemmen.

— Men det får undanträngningseffekter. Vi kanske inte kan granska andra områden som vi också behöver granska.

Det kan handla om myndighetsutövningen för barn och unga eller hälso- och sjukvården.

— Vår bedömning är att vi borde granska psykiatrin och även den somatiska vården ytterligare. Följden nu blir att stora delar av vårdområdet förblir ogranskat helt och hållet.

Hur blir det med patientsäkerheten?

— Här har vårdgivarna förstahandsansvaret. Det finns områden där vi som tillsynsmyndighet så långt som möjligt ska föra en dialog med vårdgivarna. Där vi ser att säkerheten inte är som den borde vara.

Klarar ni det nu?

— Det är klart att vi kan effektivisera och metodutveckla till en viss gräns. Men det finns en bortre gräns för vad vi kommer att hinna med.

I slutet av april är det klart vilka tjänster som försvinner och det exakta antalet.

IVO