Den nya polisorganisationen har varit omdiskuterad. Genom omorganisationen blev 21 myndigheter till en.

Nu berättar våra viktigaste samhällsbärare på olika nivåer att resurserna inte räcker till. Tanken med omorganisationen var att frigöra mer kraft åt brottsbekämpning. I stället har utredningarna av så kallade mängdbrott fått stå tillbaka.

Biträdande rikspolischefen sade i "Aktuellt" nyligen att man följer den plan som är uppsatt och att den nya organisationen ännu inte är på plats fullt ut, men ska alltså vara det när planen är fullföljd.

Visst bör vi avvakta. Organisationen har bara varit i gång sedan 1 januari 2015 och det har varit en stor omställning.

Det finns fördelar med en sammanhållen polis.

Företeelser som olika datorsystem och olika pengasäckar försvårade tidigare samarbetet mellan de 21 myndigheterna. Bättre samordning och därmed ökad effektivitet borde bli följden av en enhetlig myndighetsorganisation.

Det finns även utmaningar med omorganisationen.

"Med polisen i centrum" heter en färsk rapport av Krister Thelin, domare och tidigare statssekreterare på justitiedepartementet (Timbro) som handlar om hur polisorganisationen kan bli mer lokal.

Enligt rapportförfattaren finns kunskapen om hur vardagsbrottslighet bekämpas lokalt. En mer lokal polisorganisation kan skräddarsys för lokala behov.

Som exempel på lyckade lokala lagväktare lyfter Thulin upp New York-polisen som genom ett gediget arbete lyckades minska brottsligheten.

New York-polisen slutade att bortförklara den höga kriminaliteten genom att skylla på etniska och sociala problem. I stället erkände man att problemet låg hos polisens oförmåga att upprätthålla den lag och ordning som medborgarna var berättigade till.

Man arbetade metodiskt och uthålligt för att minska brottsligheten. Resultatet är välkänt: NYC är i dag en attraktiv stad, långt bortom de sjaskiga miljöerna som gav ruffigt rykte ända in på 1990-talet.

Inom ramen för den nya organisationen borde polisen alltså satsa på det lokala. Synlighet och närvaro är självklarheter.

Utöver det gäller det att få till en tydlig ansvarsfördelning och kanske kortare ansvarskedja mellan olika chefsnivåer och enheter.