DET KOSTAR för mycket att delta i Almedalen.

Satsade skattepengar i form av till exempel avgifter, löner, mat och logi tillför inte verksamheten i hemkommunen, regionen/landstinget varken de kunskaper eller idéer som borde kunna förväntas. Så har det hörts i media under de senaste veckorna.

Statsministern deltar inte utan reser runt i övriga landet.

Ett seminarium som dock verkar vara kostnadseffektivt handlar om nya grepp när det gäller att förebygga fallolyckor.

Kostnaden för fallolyckor beräknas vara cirka 24 miljarder per år och 70 000 hamnar på sjukhus på grund av fall. 70 procent av fallskadorna i slutenvården gäller personer 65 år eller äldre, fler kvinnor än män.

DET ÄR lätt att förstå att förebyggande åtgärder som förhindrar fall är rena sparbössan för samhällsekonomin i stort.

Nu hoppas Judoförbundet, efter förebild från Spanien, kunna medverka i ett forskningsprojekt som går ut på att lära personer 75 år och äldre fallteknik.

Kristina Pekkola, ordförande i Judoförbundet, ser fram mot ett liknande projekt tillsammans med professor Michail Tonkonogi vid Högskolan i Dalarna.

Annons

Intervjuad i Dagens samhälle säger Kristina Pekkola: ”Det handlar inte om att vi vill lära folk judo, däremot vill vi få människor att förstå vikten av fysisk aktivitet”.

HÖFTFRAKTURER dominerar statistiken över sjukhusinläggningar på grund av fall.

Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2014 kan cirka 40 procent av de äldre som fått en höftfraktur inte återgå till sitt ursprungliga boende.

En undersökning från Socialstyrelsen 2016 visar att en fjärdedel av kvinnorna och en femtedel av männen, 85 och äldre, får antidepressiva läkemedel utskrivna.

Denna typ av mediciner ökar, enligt samma undersökning, risken för fallskador med 60 procent hos äldre.

UNGEFÄR var tionde äldre över 75 år behandlas med tio eller fler läkemedel (Socialstyrelsens rapport inom patientsäkerhetsområdet för 2016).

Biverkningar som trötthet och yrsel som kan leda till fall kan öka ju fler läkemedel som intas.

”Äldreomsorgens kostnader som uppstår till följd av fallolyckor beräknas av Socialstyrelsen till minst 3,7 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar drygt tre procent av samtliga kostnader för äldreomsorgen” (Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2017).

Vänlig uppmaning till samtliga deltagare i Almedalsveckan men speciellt till politiker i nämnder/styrelser inom kommuner och regioner/landsting: Tag reda på hur mycket som går att spara genom att minska fallen med tio procent i din kommun/region!

Dag Jonasson,

Nätverket Liberala seniorer