Kommundelsrådet i Tenhult ställer sig övergripande positivt till den föreslagna detaljplanen för Herrgårdsgärdet, men anser att man måste göra en ny trafikutredning av tidigare förslag om broalternativ med anslutning från Centrumvägen/länsväg 826, alternativt via gamla Nässjövägen/riksväg 31/33. Kommundelsrådet vill också se ett tydligt åtgärdsprogram för ökad trafiksäkerhet gällande berörda vägar i närområdet, en planering för utbyggnad av Tenhultsskolan, samt att ett nytt äldreboende ska ersätta Västerhäll.

– Vi anser att tidigare utredningar för ett broalternativ inte fullt ut tagit hänsyn till den nya trafikplaneringen och konsekvensbeskrivningen till förslaget, säger förste vice ordförande Erik Lagärde (KD).

Jönköpings kommun inhämtar synpunkter på detaljplanen för Herrgårdsgärdet fram till den 18 september.