Kvävedioxid är ett hälsoskadligt ämne som främst är kopplat till trafiken och dieselbilarna men gasen kommer även från energiproduktion och arbetsmaskiner. Mätningarna av gasen görs vid Kungsgatan men det kan se likadant ut vid ytterligare gator som är tungt trafikerade.

Fakta: Följ mätningarna dagligen

På kommunens hemsida går det att se hur kvävedioxid nivåerna vid Kungsgatan ser ut dag för da..

Fakta: Följ mätningarna dagligen

På kommunens hemsida går det att se hur kvävedioxid nivåerna vid Kungsgatan ser ut dag för dag. Klicka på länken här för att komma dit. I synnerhet kalla dagar och vid mycket trafik kan halten kvävedioxid klättra uppåt.

Om Jönköpings kommun kommer att klara klimatmålen är en av frågorna som kommer att tas upp under JP:s livesända paneldebatt #jkpgåsikt på Harrys i Jönköping den 26 september. Panelen består av politiker och representanter från lokala intresseorganisationer.

Missar eget mål

Kommunen klarar de lagstadgade kraven på nivåerna av kvävedioxid men det egna miljömålet bedöms inte kunna klaras till år 2020. Målet är att halten kvävedioxid inte ska överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft, men på just Kungsgatan har nivåerna legat högre än så enda sedan mätningarna startade 2004.

Annons

— Det hänger samman med att många köpte dieselbilar för några år sedan. Vi har lyckats minska partiklarna i staden men inte kvävedioxiden, säger Erik Engvall.

Hur allvarligt är det?

— Är man mer känslig, exempelvis astmatiker, så kan man bli påverkad när det är tillfälligt höga nivåer under dagen.

Fakta: Partiklar

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Studier h..

Fakta: Partiklar

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Studier har visat att höga partikelhalter i luften leder till en ökad sjuklighet/dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Partiklarna uppstår vid förbränningsprocesser men bildas också vid slitage av vägbanan, främst då dubbdäck används.

Källa: Jönköpings kommun

Eftersom frågan är kopplad till just dieselbilarna menar Erik Engvall att det är tveksamt om frågan kan lösas lokalt. I synnerhet då trafiken kan öka de kommande åren.

— I Paris och Oslo förbjuds dieselbilar men det här är inget beslut som kan tas i Jönköping, det är frågor som behöver lösas på EU-nivå, säger han.

Färre partiklar

Ett annat ämne som skadar människors hälsa är de partiklar som främst uppstår genom slitage på vägbanan. Kommunen har länge bedrivit ett arbete med att minska de skadliga luftpartiklarna värst drabbat har Barnarpsgatan varit, och till stora delar har målen också nåtts. Halterna av luftpartiklar ligger lägre än målnivån. Det finns däremot ett orosmoln. Om förtätningen av staden innebär mer biltrafik skulle nivåerna kunna gå upp igen.

— Trafiken är en osäkerhetsfaktor. Det är svårt att sia om framtiden men vi får se hur det utvecklar sig, säger Erik Engvall.

Fakta: Kvävedioxid

Kväveoxider kan orsaka allergiska reaktioner, ge besvär i luftvägarna och minska motståndskraf..

Fakta: Kvävedioxid

Kväveoxider kan orsaka allergiska reaktioner, ge besvär i luftvägarna och minska motståndskraften mot t.ex. infektionssjukdomar. Den kan också leda till att astmatiska besvär förvärras. Kvävedioxid bildas i samband med olika förbränningsprocesser. Den främsta källan till kvävedioxid i luften i centrala Jönköping är trafiken.

Källa: Jönköpings kommun