På torsdagkvällens kommunfullmäktige gick ekonomichef Johan Bokinge igenom det ekonomiska läget efter årets fyra första månader.

– 2017 klarade kommunen alla tre målen. Men 2018 ser det värre ut, som det ser ut idag nås inga målen, säger Johan Bokinge.

Tre punkter

Första punkten är att kommunens investeringar bör inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Men enligt prognosen beräknas investeringarna uppgå till 89 miljoner kronor medan summan av avskrivningar och årets resultat beräknas till 44 miljoner kronor.

Andra punkten är att nämndernas verksamheter ska bedrivas inom den av fullmäktige beslutade budgeten. Men enligt prognosen ser varken barn- och utbildningsnämnden, tekniska förvaltningen eller socialnämnden att kommer klara det.

Störst underskott visar barn- och utbildningsnämnden som i prognosen redovisar ett underskott på 5,4 miljoner kronor för helåret 2018. En stor del av underskottet förklaras av att antalet barn i förskolan förväntas bli fler än budgeterat.

Enligt rapporten är barn- och utbildningsnämndens prognos mycket svår att ställa dels på grund av statsbidrag som inte är beslutat ännu men även på grund av osäkerhet gällande hur många barns som kommer behöva omsorg under hösten, detta på grund av inflyttningen.

Konsekvensbeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj att ge uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att till sammanträdet den 15 augusti lämna in en handlingsplan och konsekvensbeskrivning för hur verksamheten ska kunna drivas i nivå med beslutad budget.

Annons

– I februari såg det inte så illa ut och i mars fick vi ingen genomgång. Den 14 maj fick vi besked om hur det såg ut och 30 maj tog vi beslut om handlingsplan och konsekvensbeskrivning, säger Gunnar Pettersson (S).

Kommunstyrelsen beslutar även att tekniska förvaltningen ska inkomma med en handlingsplan för hur de tomma lokalerna ska hanteras. Även övriga förvaltningar som redovisat ett prognostiserat underskott uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Tredje punkten är att kommunen ska varje år ha ett resultat som är minst två procent av skatter och generella bidrag där visar prognosen på ett resultat motsvarande 1,2 procent så inte heller den tredje punkten ser ut att uppnås.