I oktober 2012 fick Lennart Karlsson uppdraget att sitta på Sverigedemokraternas insynsplats i barn- och utbildningsnämnden. Valet 2014 ökade Sverigedemokraterna rejält och gick från en till fem platser i kommunfullmäktige. Lennart Karlsson kom då in i den politiska församlingen, genom sin placering på vallistan där han stod på tredje plats.

Lennart Karlsson tar ofta plats i talarstolen och hans senaste motion, ett förslag om att införa studiepremie till flitiga elever, fick stöd av såväl nämnd som fullmäktige.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, med ansvar för budget och övergripande mål. Politikerna i fullmäktige fattar ofta beslut i alla större frågor, som kan röra allt från nya bostäder till skola, personalfrågor och infrastruktur.

Lennart Karlsson sitter också sedan valet 2014 som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och i byggnadsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för exempelvis förskolan, fritidshemmen, gymnasium, särskola samt svenskundervisning för invandrare.

Byggnadsnämnden beslutar i frågor som är kopplade till plan- och bygglagen, det kan exempelvis handla om att upprätta en ny detaljplan, bevilja bygglov eller ge startbesked för nybyggnationer. Nämnden beslutar och yttrar sig också i trafikfrågor och frågor om strandskydd.

FN