Konceptet med brukarstyrd inläggning inom psykiatrin prövas i flera landsting/regioner i landet. Ofta tillämpas metoden för patienter med självskadebeteende.

I Region Jönköpings län har detta ännu bara testats på en handfull patienter inom slutenvården, men resultaten är så goda att det nu jobbas med att etablera metoden.

— Vi har sett att antalet vårddagar har minskat liksom antalet vårdtillfällen. Det har blivit mindre tvångsvård för de här patienterna som upplever att de i högre grad kan påverka sin situation. Det har blivit en kvalitetshöjning helt enkelt, säger Maj-Britt Martinsson, överläkare vid psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Skriver kontrakt

Maj-Britt Martinsson, som sitter med i processgruppen för ett införande av brukarstyrd inläggning, har erfarenhet av att jobba med metoden i Kalmar län där tvångsvården minskat radikalt liksom antalet självskador i samband med inneliggande vård.

Annons

— Konceptet går ut på att man gör upp ett kontrakt tillsammans. Här specificeras vilket stöd som patienten behöver, vad man behöver jobba själv med eller tillsammans med psykiatrin, vilket typ av mediciner som kan vara lämpliga, och antalet dagar som är rimligt för inläggningen, säger Maj-Britt Martinsson.

Att vara självdestruktiv och skada sig själv kan vara ett sätt att försöka att hantera känslor som känns smärtsamma. Den kroppsliga smärtan kan ibland vara lättare att hantera. Det behöver i sig inte betyda att man vill dö.

— Att skada sig själv är ett väldigt effektivt sätt att hantera sin ångest kortsiktigt, men är negativt för patienten på lång sikt. Det visar att man har problem och att man har förmåga att hantera det, men att man inte har rätt verktyg att göra det på ett effektivt sätt. Det visar att personen behöver hjälp att hitta bättre sätt att hantera sin ångest, säger Maj-Britt Martinsson.

Tredjedel skadade sig

Självskadebeteende finns i alla åldersgrupper och i båda könen. Men de flesta som upptäcks, och diagnostiseras, är unga kvinnor. Att det är vanligt med självskador visar en avhandling gjord av Maria Zetterqvist, adjungerad lektor vid Linköpings Universitet.

I hennes studie där 3000 ungdomar 15-17 år gamla inkluderades framkom att en tredjedel hade skadat sig själva någon gång under senaste året. Sex procent av ungdomarna kunde diagnostiseras med självskadebeteende.

Vart ska man vända sig om man har problem?

— Dit man känner att man har förtroende. Det kan till exempel vara hos skolsköterskan, primärvården eller psykiatrin, säger Maj-Britt Martinsson.