Nu finns underlag på länsstyrelsens hemsida, främst riktat mot politiker, som ska bidra till mer kunskap för de som fattar besluten om var framtida byggnation sker.

– Vi hoppas att det blir till hjälp för de som tar besluten, säger Linda Hassel, länsstyrelsen.

Hon har varit projektledare för den grupp som tagit fram ett underlag om länets jordbruksmark. Jönköpings kommun och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Jönköpings län har varit med i projektet.

– Det behövs ett kunskapslyft. Vi känner att de val som görs idag inte görs på rättvisa grunder, säger David Ekbäck, LRF Jönköpings län.

Emma Hultman, Karin Nalbin, Henrik Svensson, David Ekbäck och Göran Locking, LRF. Helena Jonsson, landshövding, Simon Jonegård. Jönköpings kommun och Linda Hassel. länsstyrelsen. Projektgruppen höll presskonferens under måndagen.
Foto: Johan Nordenström

Letar områden

Simon Jongård, landsbygdsutvecklare på Jönköpings kommun, upplever att diskussionen om att värna åkermark är i full gång. Problemet är att många äldre detaljplaner och tidigare markinköp innefattar just jordbruksmark samtidigt som kommunen växer så det knakar.

– Det kommer alltid krävas en avvägning och därför är det viktigt att de besluten som tas bygger på kunskap, säger han.

I framtida prioriteringar är det sannolikt att kommunen köper skogsmark istället för jordbruksmark för exploatering, samtidigt som det inte är hela lösningen. Det handlar också om att titta på vart i tätorterna det finns områden kvar att bebygga.

– Ska vi klara klimatutmaningen behöver vi ta vara på all biomassa, allt som växer, då är mark en strategiskt viktig resurs, säger Helena Jonsson, landshövding.

Annons

Åkermark invid Djupadalsrondellen, Kortebo, marken finns med i kommunens översiktsplan men ännu finns inga byggplaner för området, frågan är hur det blir i framtiden.

Saknar handling

Även från Lantbrukarnas Riksförbund upplever man att diskussionen om jordbruksmarken nu är i gång på allvar. Samtidigt som LRF är oroade över att åkermark ändå fortsätter att byggas bort.

Närmsta exemplet är Hedenstorp, där det nyligen kallades till samråd. Ett industriområde ska tas fram där, till en kostnad av 50 hektar jordbruksmark.

– Det finns ett politiskt uppvaknande men det handlar om att gå från diskussion till verkstad, säger Göran Locking ordförande i LRF:s kommungrupp.

Projektet: Jordbruksmarkens framtid

Projektet "Jordbruksmarkens framtid" är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, länsstyrel..

Projektet: Jordbruksmarkens framtid

Projektet "Jordbruksmarkens framtid" är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, länsstyrelsen, LRF Jönköpings län, Jordbruksverket och Jönköpings läns museum.

I Jönköpings län är tolv procent av marken jordbruksmark, motsvarande siffra för riket är åtta procent. Länet är självförsörjande på mjölk och nötkött.

På länsstyrelsens hemsida finns nu en samlad kunskapsbas med film och kartor. Exempelvis illustreras behovet av foder- och betesmark med hjälp av grafik.