Rapporten som Sven Rydell, näringslivschef i kommunen och Sofia Wixe, från utredningsenheten, presenterar mäter sysselsättnings- och pendlingsutvecklingen i Jönköpings kommun mellan åren 2010 och 2016.

Det är en överlag positiv rapport och även om den inte har med siffror för 2017 och 2018 finns det inga tecken på att något område har tappat i någon större utsträckning de senaste två åren, enligt näringslivschef Sven Rydell.

Logistikföretagen växer

Till exempel så har sysselsättningstillväxten ökat mer i Jönköpings kommun än i riket och antalet människor i arbete har också växt snabbare i Jönköpings kommun än i Jönköpings län. I jämförelse med kommuner i liknande storlek som Linköping, Norrköping, Helsingborg, Örebro och Västerås står sig Jönköping också väl, endast Helsingborg och Linköping har bättre siffror.

Rapporten visar också att 32 procent av de som arbetar i Jönköpings kommun gör detta inom offentlig sektor, vilket är en högre siffra än för riket, och att det är branschen 'transport och magasinering' (där bland annat logistiksektorn ingår) som växer snabbast i Jönköpings kommun.

Så växer branscherna

Genomgående i rapporten används den svenska näringsgrensindelningen SNI och av de totalt 15 branschgrenarna har samtliga växt i Jönköpings kommun mellan 2010 och 2016.

I riket har alla branscher växt utom 'tillverkning och utvinning' och i Jönköpings län har alla branscher växt utom 'finans- och försäkringsverksamheten'.

Annons

Det går också att utläsa hur de olika branscherna har utvecklats i kommunens delområden. Till exempel har Huskvarna centrum tappat i alla branscher utom 'offentlig förvaltning och försvar' samt 'hotell- och restaurangverksamhet'. Största tappet står handelsbranschen för i området.

En ingångsbransch

Rapporten visar vidare på hur in- och utpendlingen från Jönköpings kommun sett ut. Flest har pendlat in från Habo, näst flest från Nässjö och därefter från Vaggeryd och Mullsjö.

Det går också att läsa svart på vitt att även om arbetslösheten länge varit låg så är den hög inom gruppen utrikes födda och att den bransch som utrikes födda i högst grad arbetar inom i Jönköpings kommun är hotell- och restaurangverksamheten.

Användas framåt

Sven Rydell säger att det inte var så mycket som överraskade honom i rapporten, men att den ändå kommer att vara ett välbehövligt underlag framöver.

– Det som är viktigt för oss nu är att tänka till inom 'finans och försäkring', som vi vet är en viktig sektor för tillväxten inom i näringslivet – hur vi kan agera och göra något för att företag i den här sektorn ska tycka att Jönköping är ett bra ställe, säger han.

– Det handlar också om att mäta den här rapporten mot de insatser som vi gör så att vi stimulerar våra svagheter och så att vi kan behålla och underhålla våra styrkor.

Han konstaterar till exempel att projektet ”Tillväxt inom e-handel och logistik”, där det offentliga, akademi och näringsliv har gått ihop för att utveckla logistiksektorn i kommunen och i länet, ligger helt rätt i tiden.

Fotnot: Ta del av rapporten i sin helhet på kommunens hemsida.

Fakta: Branschindelning

I rapporten ”Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2010-2016” används SNI2007, en sve..

Fakta: Branschindelning

I rapporten ”Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2010-2016” används SNI2007, en svensk standard över näringsgrensindelning och där ingår följande 15 branscher:

√ Företagstjänster

√ Vård och omsorg sociala tjänster

√ Handel, utbildning

√ Byggverksamhet

√ Hotell- och restaurangverksamhet

√ Transport och magasinering

√ Offentlig förvaltning och försvar

√ Information och kommunikation

√ Jordbruk, skogsbruk och fiske

√ Tillverkning och utvinning

√ Fastighetsverksamhet

√ Kulturella och personliga tjänster

√ Energiförsörjning miljöverksamhet

√ Finans- och försäkringsverksamhet