I EN OROLIG omvärld måste Sveriges säkerhet stärkas.

Nyligen drev Moderaterna fram en ökning av försvarsanslagen. Nivån räcker inte men vi måste skicka ett budskap att landets totala försvar bör prioriteras.

Därför har vi föreslagit att utgifterna de närmaste tio åren ska fördubblas.

Vid sidan om ökade satsningar på det militära försvaret måste vi också fokusera mer på hur andra hot såsom terrorism och klimatförändringar kan påverka vår säkerhet.

VI ANSER att kunskapen och handlingsplaner om alltifrån vatten- och livsmedelsförsörjning till terrorism i vårt samhälle måste bli bättre.

En central fråga i händelse av kris är tillgången till rent vatten. Det har hittills inte varit ett problem i Sverige. Vi Jönköpings länsbor vet att verkligheten är en annan.

Ett förändrat klimat med mindre nederbörd och varmare perioder som torkar upp markerna påverkar grundvattnet.

Erfarenheterna sedan i somras känns färska.

SKYDDSRUMSSITUATIONEN bör ses över.

Behovet beräknas till 50 000 nya platser i landet till en kostnad å 2 mdr kronor. Några tusen platser i länet, ifall det värsta skulle inträffa.

Runt om i vårt land finns brister i kommunala avloppssystem där kontaminerat vatten läcker ut i vattendrag och dricksvattentäkter. Nu senast drabbades Enköping.

Annons

För att långsiktigt kunna säkra att vårt dricksvatten är fritt från parasiter och skadliga halter av läkemedelsrester, kemiska substanser, etc. behövs mer kunskap och forskning.

När det gäller jordbruket har Sverige av tradition varit i princip självförsörjande.

I dag är situationen en annan, men i händelse av nöd måste Sverige kunna försörja sin egen befolkning.

MÅNGA SÄTTER kanske sitt hopp till omvärlden men i en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) konstateras att ”möjligheterna till stöd från EU är mycket begränsade om Sverige skulle drabbas av någon form av kris som omöjliggör att landet på egen hand kan klara sin livsmedelsförsörjning”.

Sverige är således sårbart.

Vi måste därför göra mer för att trygga vår livsmedelsförsörjning som i dagsläget är klart utsatt med tanke på jordbrukets dåliga lönsamhet och urbanisering.

Ett effektivt jord- och skogsbruk ger dessutom förutsättningar att producera egen energi och minska sårbarheten på det området.

FORSKNING OM politisk extremism som finns på flera håll i Sverige behöver vi lära oss mer. Särskilt gäller det våldsbejakande radikal islamism.

Dels därför att detta är en relativt ny företeelse, dels därför att Säkerhetspolisen bedömer att den våldsbejakande islamismen är det största terrorhotet mot Sverige.

Detta är också en högaktuell fråga med tanke på de personer som har rest för att strida för IS, och som nu återvänder.

Sverige behöver ta ett helhetsgrepp på säkerhetsområdet.

Vi behöver satsa mer på försvaret men också öka vår beredskap och kunskap gällande vårt totala försvar.

Men då vi moderater föreslog mer forskning om detta sade regeringen nej. Det är inte att ta säkerheten på allvar.

Sotiris Delis (M)

Riksdagsledamot Jönköpings län

Ledamot i utrikesutskottet

Mat