LÄS MER: Facket hoppas på lokalt lärarlönelyft

LÄS MER: Socialtjänsten måste storrekrytera

På onsdagens personalutskottssammanträde klubbades kommunens handlingsplan för löneöversyn 2017-2019. Planen visar vilka yrkeskategorier kommunen ska prioritera när lönerna ska ses över för kommunens runt 11 000 anställda.

Fakta: Prio i löneöversynen

De här yrkesgrupperna prioriteras i löneöversynen 2017:

Pedagoger, skolledare, barnsköt..

Fakta: Prio i löneöversynen

De här yrkesgrupperna prioriteras i löneöversynen 2017:

Pedagoger, skolledare, barnskötare, socialsekreterare (myndighetsutövning, barn och ungdom), socialsekreterare (missbruk), sjuksköterskor, personliga assistenter med utbildning, biståndshandläggare, arbetsledare tekniska kontoret, lantmätare, nyckeltjänster stab m.fl. stadsbyggnadskontoret, brandmästare och administratörer.

Som JP har skrivit tidigare är lärarna en sådan grupp. Missnöjet i kåren har varit stort efter lärarlönelyftet, där en tredjedel av lärarnas löner höjdes rejält.

Nu får lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna 12 miljoner kronor att dela på utöver den vanliga höjningen som brukar landa på 2-3 procent.

— Vi kände att vi behövde komplettera lärarlönelyftet med en bredare satsning. Vi vill nå fler lärare, säger Anna Mårtensson.

Hur pengarna fördelas är upp till utbildningsförvaltningen och de fackliga organisationerna, men i jämförelse räckte de 32 lärarlönelyftsmiljonerna till en höjning på 2500 kronor till nästan 1000 lärare. 12 miljoner skulle alltså räcka till ungefär 300 lärare om pengarna fördelades på liknande sätt.

Pengarna fördelas utifrån kommunens lönekriterier genom individuell lönesättning.

Fler satsningar

Kommunen fördelar ytterligare 12 miljoner kronor till runt 20 andra yrkesgrupper. Det handlar om yrken där det är svårt att hitta personal, tjänster som ökar Jönköpings attraktionskraft och sådana som säkerställer kommuninvånarnas rättigheter.

Socialsekreterare, brandmästare, sjuksköterskor och skolledare är några av dem som kan räkna med en extra lönehöjning.

Vissa yrkesgrupper är mer svårrekryterade än andra och för kvalificerad personal och chefer i den sociala sektorn, samhällsbyggnad, det tekniska området och utbildningsområdet har läget blivit ändå värre det senaste året. Även vårdpersonal med gymnasieutbildning börjar bli svåra att rekrytera.

Först 2019 planerar kommunen att höja lönerna för chefer generellt, men redan 2017 finns skolledare och arbetsledare på tekniska kontoret med på kommunens priolista.

När fackförbunden har fått tillfälle att kommentera inför löneöversynen påpekar flera att kommunen har låga löner jämfört med andra kommuner i länet. Akademikerförbundet SSR lyfter fram att Jönköping ligger i bott lönemässigt för tillexempel kuratorer, socialarbetare och samhällsvetare och att kommunen måste agera för att bli konkurrenskraftig.

Fysioterapeuter, eller sjukgymnaster, är en annan grupp som har låga löner jämfört med andra kommuner. Fysioterapeuterna är dessutom svåra att rekrytera, både till fasta tjänster och semestervikariat och finns med på kommunens priolista först 2018.