Någon skattehöjning föreslår inte av allianspartierna inom regionen, utan budgeten för 2018 ska inrymmas inom de medel som finns. Driftbudgeten omsluter nästan elva miljarder kronor, där cirka nio miljarder är kostnad för hälso- och sjukvård. Investeringsbudgeten omsluter en miljard och går till ny- och ombyggnad på Ryhov Höglandssjukhuset, Råslätts vårdcentrum och en ny bussdepå i Jönköping.

Ur Alliansens budgetförslag

Äldre:

Personer över 70 år ska få ett vaccinationspaket med vaccin mot influens, lungin..

Ur Alliansens budgetförslag

Äldre:

Personer över 70 år ska få ett vaccinationspaket med vaccin mot influens, lunginflammation, bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Mer fokus på helhetsbedömningar när det gäller äldres hälsa.

Primärvården får utökat uppdrag att förbättra tillgängligheten, vård eller behandling ska ges inom tre dagar.

Projektet med grön rehabilitering i Tenhult permanentas.

Hjärtats hus inrättas också på Höglandet och i Värnamo.

Fler mötesplatser och hälsosocaféer för personer med kroniska sjukdomar och anhöriga ska fortsätta utvecklas tillsammans med frivilligorganisationer.

Ett prostatacancercentrum på Höglandssjukhuset ska utredas.

Förbättrad tillgänglighet inom psykiatrin, mer ansvar till primärvården. En framtida länsklinik ska utredas.

Barnskyddsteam inrättas i projektform. Ska säkra fortbildning, bedriva uppföljning och kvalitetssäkring och formulera rutiner för handläggning av barn som far illa.

Barn som vårdas på sjukhus ska vårdas på barnkliniken.

Förändringen som redan pågår med att flytta vård från sjuhus till vårdcentraler och till förebyggande hälsovård fortsätter. Alternativet finns inte, enligt Alliansen, eftersom det blir allt fler äldre och allt fler barn i länet som behöver få del av resurser. Samtidigt ökar inte skatteintäkterna och tillfälliga statsbidrag är ingen långsiktig lösning.

Satsar på personal

- Alliansen har lett regionen i elva år och vi har arbetat strategiskt och långsiktigt med ekonomin samtidigt som vi har gjort de förändringar som vi behöver för att möta framtiden, sa regionråd Malin Wengholm (M) när alliansens budget för 2018 presenterades på måndagen.

Regionen vill satsa på att trygga en besvärlig personalsituation och ett viktigt besked är löneökning till sjuksköterskor och undersköterskor som kan tänka sig att jobba natt. De får 6 000 respektive 4 000 mer i månaden i särskilt tillägg. Därtill inrättas 100 karriärtjänster som får 4 000 kronor mer i månaden.

Annons

Oppositionen, S, MP och även V har varit kritisk mot att vårdplatser har stängts av ivern att förflytta vård, och tillsammans med personalbrist, har det uppstått situationer där patienter har kommit i kläm med vård på fel avdelning, till exempel.

Men omflyttningen fortsätter och kommuner och civilsamhället blir viktiga samverkanspartner när mer ska handla om sund livsstil, förebyggande hälsovård, mer produktion på vårdcentraler och tryggt och säkert omhändertagande av patienter när de lämnar sjukhuset.

Krav på primärvård

Idag står primärvården för 21 procent av vården, ett mål är att det ska vara 30 procent till år 2030. Det betyder att 50-60 miljoner varje år ska flyttas från sjukvård till primärvård. Vårdcentralerna får ett ökat ansvar genom att vårdgarantin stärks till tre dagar för att komma för medicinsk bedömning av läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Antalet besök inom primärvården förväntas kunna öka.

Barn och äldre

Ett annat mål är att länet ska bli den bästa platsen att växa upp på och att åldras på. Exempel är att ett barnskyddsteam inrättas, en länsresurs som ska verka med kunskap och fortbildning för att bättre värna om barn som far illa. Det kan också vara stöd för socialtjänst och polis i samband med utredningar. Barn ska vårdas på barnavdelning, slås det också fast.

Budgetramen för kollektivtrafik ökas med 25 miljoner för att klara sina åtaganden. Tidigare har 100 miljoner skjutits till under de senaste år.

Regionrådet Rune Backlund presenterade också en nyhet om ändrade regler inom färdtjänsten. Nu får man använda färdtjänst till vården, till exempel till vårdcentralen och till tandläkare.

FOTNOT: I en tidigare version av artikeln fanns ett citat och en beskrivning som visade sig vara felaktiga. Texten är nu uppdaterad.