Under 2013 skrev Stiftelsen Högskolan i Jönköping avtal för fyra leasingbilar. Tre var av märket Volvo och dessa gick till ekonomichefen, HR- och kommunikationschefen samt till prorektorn. Rektor Anita Hansbo valde att leasa en BMW.

Eftersom lagen om offentlig upphandling gäller för högskolan ska inköp av varor och tjänster annonseras i förväg, så att fler än en leverantör får chansen att lämna offert.

När det gäller Volvobilarna har högskolan uppgett att man stödde sig mot ett statligt ramavtal, och en förnyad konkurrensutsättning gjordes, men inga anbud kom in. Därför ansåg högskolan att det var okej att genomföra köpen ändå, och hänvisar till en undantagsbestämmelse i lagen.

Valde BMW

Eftersom rektorn hellre ville ha en BMW, ett märke som det inte finns något statligt ramavtal för, lät hon anlita en konsult för att komma runt lagen om offentlig upphandling. Ingen annonsering gjordes och det förklarades med att bilen inte var så dyr att den översteg gränsen som gäller för direktupphandling. 2013 var kostnadsgränsen 284 631 kronor.

Konkurrensverket fick upp ögonen för förmånsbilarna och efter att ha granskat avtalen görs nu en preliminär bedömning att Högskolan har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Ska räknas ihop

Annons

Kostnaden för samtliga bilar, såväl Volvobilarna som BMW:n, ska nämligen räknas samman och det gör att gränsen för direktupphandling passeras med god marginal. Enligt Konkurrensverket uppgår värdet på bilarna till drygt 784 000 kronor, plus moms.

Att luta sig mot den undantagsregel, som högskolan har gjort när det gäller Volvobilarna, godtas inte.

– Vår preliminära bedömning är att undantagsbestämmelsen inte är tillämplig i det här fallet, säger Anna Hagersten, jurist på Konkurrensverket.

Innan Konkurrensverket fattar ett slutgiltigt beslut får högskolan chansen att yttra sig.

Myndigheter som bryter mot lagen om offentlig upphandling riskerar att straffas med en upphandlingsskadeavgift. Den är som lägst 10 000 kronor och får inte överstiga 10 procent av kontraktsvärdet.

– I det här fallet kan det inte bli någon upphandlingsskadeavgift eftersom preskriptionstiden, som är ett år, har gått ut, säger Anna Hagersten.

FOTNOT: Högskolans ledning har fått möjlighet att kommentera ärendet men har avböjt. Inte heller högskolans jurist, Hans Rudberg, väljer att inte uttala sig i ärendet förrän ett definitivt beslut har tagits.