Region Jönköpings län är unik när det gäller patienters möjlighet att framföra sina klagomål och synpunkter inom vården. Här finns både patientens direktkanal och patientnämnden. Den senare måste finnas enligt en särskild lag. Detta är bra anser regionledningen – hittills.

Galet anser jag.


Jag menar att det skapar förvirring för patienterna. Vart ska man vända sig?

Regionen måste sträva efter enkelhet för patienten/vårdtagaren. Jag kan konstatera att samma ärenden ibland hanteras i båda instanserna. Inte optimalt!

Patientnämnden får med jämna mellanrum förfrågningar varför man inte fått svar på sitt klagomål. Då visar det sig att patienten tidigare vänt sig till direktkanalen. Det är inte heller optimalt.


Patientnämnden har varit och är fortfarande den minst bemannade nämnden i landet. För närvarande finns 1,5 tjänst. Inte optimalt!

Regionen fördelar resurserna på två myndigheter vilket inte heller är optimalt när det gäller ett så begränsat verksamhetsområde.

Annons

Det betyder att organisationen inte klarar uppsatta mål/krav (blir känslig) när personalen har semester, samverkan inom regionen och nationellt, vid deltagande i utbildningar för personalen och utbildningar/informationer för organisationer och vårdpersonal. Det är uppgifter som ingår i det lagstadgade uppdraget.

Nämnden har också ansvar för stödpersoner för tvångsvårdade patienten inom den psykiatriska vården (psykiskt sjuka) och det är ett viktigt uppdrag – det gäller att rekrytera, administrera och utbilda stödpersonerna.


Patientnämnden ska bidra till att skapa en patientsäker vård. Nämnden samlar på sig kunskap genom klagomål och synpunkter, som patienterna lämnar in. Nämnden har ett uppdrag att förmedla till vårdgivaren – både verksamheten och politikerna – sina iakttagelser för att utveckla vården och skapa en ännu mer patientsäker vård.

Nämnden försöker också följa upp om klagomål och synpunkter leder till till exempel förbättringar eller ändrade rutiner. Detta sker inte i direktkanalen. De förmedlar klagomålen till respektive verksamhet. Detta innebär ju att klagomål från patienter, som vänder sig till direktkanalen, inte på samma sätt som hos patientnämnden kan bidra till förbättringar i vården.

I varje fall kan regionen som helhet inte ta till sig den kunskapen på samma sätt som man kan genom patientnämnden. 


Kraftsamling är ett begrepp som använts av regionledningen de senaste åren. Jag uppmanar regionledningen – både tjänstemän och politiker – att tänka kraftsamling även när det gäller att ta till vara patienters erfarenheter av sina möten med vården.


Regionen har nu en möjlighet att göra en förändring – en förändring som patientnämnden arbetat för under några år.

Dåvarande landstingsrevisionen ifrågasatte också redan för flera år sen uppdelningen på direktkanal och patientnämnd. Möjligheten till förändring kan enkelt ske genom att följa förslaget i en motion till regionen från i våras. Den har rubriken Låt patientnämnden administrera klagomålen!

Ragnwald Ahlnér (KD)

Ordförande i Patientnämnden