JÖNKÖPINGS LÄNS företag står inför flera utmaningar, inte minst vad gäller bristen på kompetens och svårigheten att hitta lämplig arbetskraft.

I praktiken innebär det att rekryteringar blir av intet, och företagens möjlighet att utvecklas, skapa tillväxt och välstånd hämmas.

Samtidigt står Sverige inför en stor utmaning i att ge nyanlända en fot in på arbetsmarknaden. Ska vi klara den utmaningen behövs politiska insatser, men också initiativ från både näringsliv och civilsamhälle.

I DEN SENASTE Småföretagarbarometern som togs fram i samarbete mellan Företagarna, Sparbankerna och Swedbank framträder en tydlig bild. Sverige går som tåget och högkonjunkturen driver hjulen.

Även i vårt län ser framtiden ljus ut om man frågar företagen. Hela 65 procent av företagen ser positivt på framtidsutvecklingen och vill växa.

Det är så klart positivt, men både kompetensbristen och svårigheten att hitta lämplig arbetskraft sätter käppar i hjulen för många.

Annons

I JÖNKÖPINGS LÄN är det 34 procent som uppger att de behövt tacka nej till ordrar. Huvudskälet är att många inte hinner med. Men bilden blir tydligare när man räknar in det faktum att 46 procent av företagen som tackat nej till ordrar just har gjort det på grund av arbetskraftsbrist.

Samtidigt som vi ser en utbredd brist på arbetskraft finns det många som vill och behöver ta klivet in på arbetsmarknaden, inte minst bland den stora grupp av nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren.

Arbetslösheten bland utrikesfödda är ungefär fyra gånger högre än för inrikes födda. Inte någon annan stans i Europa är jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda större.

Detta talar om hur akut utmaningen är.

DET BEHÖVS fler politiska förslag som motverkar den klyftan.

Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas, det behöver bli billigare att anställa, matchningen behöver förbättras så att den arbetskraft som efterfrågas snabbare kan tillsättas och den passivitet många nyanlända tvingas till genom långdragna asylprocesser måste bli kortare.

Samtidigt kan vi inte vänta på politiken i all evighet, både näringslivet och civilsamhället behöver ta sitt ansvar. Det gör vi också från Företagarnas sida, och går därför fram med ett samarbete tillsammans med Yrkesdörren.

Syftet är att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också att få etablerade svenskar att bjuda in till sina nätverk.

I FÖRLÄNGNINGEN handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen, öka mångfalden i arbetslivet att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Företagarna vill vara med och bidra till att Sverige blir bättre på att ta tillvara den kompetens som personer med utländsk bakgrund sitter på.

Det är det bästa sättet att hälsa nya svenskar välkomna, och en viktig del av lösningen för de utmaningar som Sveriges företag står inför.

Frida Boklund

regionchef, Företagarna Jönköpings län