Budgetunderskotten på regionens tre sjukhus har fortsatt att skena trots det sparpaket som klubbades igenom av dåvarande landstingsfullmäktige i början av 2014.

Målet var att 150 miljoner kronor skulle sparas på två år inom den somatiska vården. Det är ungefär vad budgetunderskotten kommer att landa på för 2015.

Nya dyra mediciner, dyr rikssjukvård, högre kostnader för ögonsjukvården än beräknat och fortsatt höga hyrläkarkostnader är några av förklaringarna till de fortsatt röda siffrorna.

Nu vill politikerna dra åt handbromsen ytterligare. Vårdplatser har redan dragits in på sjukhusen och nu aviseras en nedskärning av 300 årsarbetare: 100 inom kirurgin, 100 inom medicinsk vård och 100 administrativa tjänster.

— Då kommer vi att vara i nivå med antalet medarbetare som vi var 2010, säger regiondirektören Agneta Jansmyr.

"Nya arbetssätt"

Det blir inga uppsägningar. Personalnedskärningen kommer att ske genom återhållsamhet med nyanställningar i samband med vakanser och vikarietillsättning.

Samtidigt ska antalet vårdtillfällen i den slutna vården reduceras med 8 200 per år. Det motsvarar en minskning med fyra procent.

— Vi måste göra det här för att klara en långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård, säger Mia Frisk.

Går det att bibehålla en bra sjukvård efter nedskärningen?

— Ja, det är jag övertygad om. Det handlar inte om att personalen ska springa snabbare utan om förändrade arbetssätt och rätt använd kompetens vid rätt tillfälle, säger Mia Frisk.

"Dörren in i vården"

Meningen är att flytta vård från sluten till öppenvård. I budgeten för 2016 förstärktes primärvården med 30 miljoner kronor. Mer resurser läggs bland annat på arbetet för att motverka psykisk ohälsa.

— Vi stärker primärvårdens roll som tydligare blir dörren in i hälso- och sjukvården. Det här är ett paradigmskifte, säger Mia Frisk.

"Budget i balans"

Öppettiderna på vårdcentralerna ska utökas och fler akuttider ska tas emot.

— Tillgängligheten kommer att öka men vi har inga klockslag på hur länge vårdcentralerna måste vara öppna. Behoven ser olika ut i länet, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig.

På tisdag kommer regionstyrelsen att ta beslut om den reviderade åtgärdsplanen som innebär att 150 miljoner kronor ska sparas på ett drygt år. I arbetsutskottet rådde politisk enighet om den reviderade åtgärdsplanen.

— Målet är att gå in i 2017 med en budget i balans, säger Agneta Jansmyr.