2015 var det rekord i antalet anmälda viltolyckor i landet, 48 496 stycken, men det rekordet fick inte stå sig särskilt länge.

Fakta: Länsvis ökning av viltolyckor

Jönköping 50 procent, Gotland 37, Kronoberg 32, Uppsala 32, Kalmar 24, Stockholm 23, Värmla..

Fakta: Länsvis ökning av viltolyckor

Jönköping 50 procent, Gotland 37, Kronoberg 32, Uppsala 32, Kalmar 24, Stockholm 23, Värmland 22, Södermanland 19, Skåne 18, Örebro 17, Västernorrland 16, Västmanland 16, Dalarna 15, Gävleborg 14, Västra Götaland 12, Östergötland 11, Västerbotten 9, Jämtand 7, Norrbotten -10, Blekinge -21.

Hela landet: 20 procent.

Källa: Älgskadefondsföreningen

I den senaste uppdateringen av viltolycksstatistiken efter årsskiftet från det Nationella Viltolycksrådet var anmälningarna 58 000 olyckor till polisen. Det är en ökning med hela 20 procent, vilket i sig är ett rekord som den enskilt största ökningen från ett år till ett annat.

Flest anmälda olyckor inträffade i Jönköpings län, som ökade från 2 464 till 3 703 enligt Nationella Viltolycksrådet.

— Flest olyckor inträffar med rådjur, men även hjort, älg och vildsvin finns med i statistiken, säger Niclas Dahl.

Anledningen lär ligga i de milda vintrarna de senaste åren, då djuren har haft lätt att hitta föda, men även torra höstar, då djuren går för att söka vatten, orsakar olyckor.

Annons

— Vi ser en stor ökning i januari och november förra året, då det kom snö och kyla. Plötsligt låg det ett vitt täcke över deras mat vilket gjorde att fodersöket skedde på större ytor, säger Tommy Åkerberg, länsansvarig polis när det gäller viltolyckor i Jönköpings län.

Samtliga län i Småland har stora ökningssiffror när det gäller olyckor vilket tyder på att det har varit extra gynnsamt för djuren under de gångna åren. I grannlandskapet Blekinge har det dock varit en kraftig minskning, minus 21 procent, vilket kanske kan förklaras av fodervandring.

— I takt med att viltet ökar, så märker vi även en ökning av antalet olyckor med rovdjur. Finns det mycket bytesdjur, så ökar även rovdjuren, säger Niclas Dahl.

I landet står rådjur för den allra största andelen av viltolyckorna med en ökning på 22 procent jämfört med föregående år. Näst störst ökning av olyckor sker med älg, cirka 19 procent och på tredje plats kommer vildsvinsolyckor med 12 procent. Största individuella ökningen stod dov- och kronhjort för som ökade med 29 procent. Rovviltsolyckor har ökat med 102 procent.

Efter att i flera år ha minskat, så ökade antalet anmälda viltolyckor med älg under 2016 vilket är oroväckande med tanke på att det är i kollisioner med älg som risken för allvarliga personskador är som störst. Detta på grund av älgens långa ben som gör att den vid en kollision faller ned mot bilens vindruta och tak med följd att den kan tränga in i kupén eller trycker ned taket så att förare och passagerare riskerar allvarliga nack- och skallskador.

Kollisioner med vildsvin är de som är dyrast att reparera med en genomsnittskostnad på 40 000 kr (enligt IF försäkringar 2012). Det beror på att de är väldigt kompakta och vid en kollision orsakar stora skador på bilens front och motor.

För trafikanterna är det uppmärksamhet som gäller, framför allt i skymningstider. Under vintertid handlar det om sen eftermiddag, under sen vår och sommar förskjuts den tiden med ett antal timmar.

— Det är vaksamhet som gäller, och givetvis hastighet. Ju högre hastighet desto större olycka, säger Tommy Åkerberg.