Länssjukhuset Ryhov är sprängfullt. Dessutom är sjukhuset, som invigdes 1988, i stort behov av upprustning. Det gäller både lokaler och tekniska installationer.

Fakta: Ryhov

Länssjukhuset Ryhov har cirka 3 300 anställda. Förra året tog sjukhuset emot drygt 400 000..

Fakta: Ryhov

Länssjukhuset Ryhov har cirka 3 300 anställda. Förra året tog sjukhuset emot drygt 400 000 patientbesök. Inom flera medicinska områden är upptagningsområdet alla länets 340 000 invånare, till exempel inom onkologi, barnsjukvård, hjärtsjukvård, habilitering och infektionssjukvård. Sjukhuset har drygt 20 kliniker med mottagningar och 500 vårdplatser fördelade på 34 avdelningar.

En stor satsning har gjorts genom utbyggnaden av onkologkliniken för 130 miljoner kronor. Nu planeras för nästa steg - en tillbyggnad på 25 000 kvadratmeter vid sidan av huvudentrén till sjukhuset.

Förslaget är att placera stora delar av medicinvårdsavdelningarna i den planerade sexvåningsbyggnaden. Det handlar uteslutande om enpatientrum som är att föredra framför flerbäddsrum med tanke på den minskade infektionsrisken.

Akuten prio ett

I den nya byggnaden, som benämns Hus D1, avses även den nya läkarutbildningen förläggas. Enligt ett avtal mellan Region Jönköpings län och Linköpings universitet ska 150 läkarstudenter göra sin kliniska utbildning i Jönköpings län från och med 2020 när samarbetet är fullt utbyggt.

— Teoretiskt kan den nya byggnaden stå färdig hösten 2019 om alla politiska beslut fattas, säger Tomas Calmviken, fastighetschef vid regionfastigheter.

Trycket på akutmottagningen är mycket stort, vilket tidningen åtskilliga gånger skrivit om. Besöken de senaste åren har ökat markant och lokalerna är undermåliga. Nyligen riktade Inspektion för vård och omsorg (IVO) frän kritik och krävde åtgärder.

En om- och tillbyggnad av akutmottagningen är egentligen första prioritet. Men för att kunna göra detta måste yta frigöras i sjukhuset. Därför föreslås nu som steg ett att bygga nya Hus D1.

Att flytta in akutmottagningen i den nya byggnaden är inte aktuellt då den verksamheten måste hänga ihop med operation och intensivvårdsavdelningen.

Komplicerat bygge

Tomas Calmviken ser det som möjligt att en ny akutmottagning kan stå färdig ett par år efter att Hus D1 står klart, alltså kring 2022. Planen är att förlägga verksamheten rakt under huvudentrén, på plan 3 som i nuläget.

I väntan på inflyttning till nya lokaler måste nuvarande akutmottagningen rustas för att klara kraven. Det handlar om fler undersökningsrum och infektionsrum.

En ny översiktsplan håller på att tas fram för hela sjukhuset. Det är en komplicerad process att bygga om sjukhus eftersom ombyggnationer ska göras samtidigt som verksamheten pågår. Dessutom förändras sjukvårdens inriktning hela tiden.

— På sikt måste hela sjukhuset byggas om inkluderat operation och intensivvården, säger Barbro Knopp Johlander, fastighetsutvecklare vid regionfastigheter.

BB får vänta

Andra verksamheter, däribland BB-avdelningen, har på senare tid larmat om trångboddhet och olämpliga lokaler. Men här finns inga konkreta planer i nuläget.

— Det finns tankar att man lokalmässigt skapar ett "barnsjukhus i sjukhuset" i framtiden där man samlar allt som har att göra med förlossning och barn, säger Barbro Knopp Johlander.

Ett nytt parkeringshus finns med i en kommande översiktplan för att råda bot på parkeringsbristen, som tidningen tidigare har rapporterat om.

Det finns mycket grönytor i Ryhovsområdet att bygga på. Detta är inget problem. Den stora utmaningen är så klart kostnaden.

— Bara Hus D1 kan komma upp i en miljard kronor i investering, säger Tomas Calmviken.